En hängmatta kan rädda din dåliga sömn

Rodolfo Agency
May 3, 2019 · 2 min read

Att sova i en gungande rörelse har visat sig kunna förbättra både vår sömn och vårt minne.

Hur är din sömn? Bra eller rätt kass? För dig som svarar det sistnämnda, se till att införskaffa en hängmatta till sommaren. En studie från Concordia University i Montreal har nämligen kunnat visa att vår sömn kan förbättras om vi sover i en gungande rörelse.

Vad visade studien?

Forskaren Dr. Aurore Perrault med kollegor lät 18 friska volontärer besöka ett labb i två nätter. Ena natten fick de sova i en stationär position i en vanlig säng, andra natten fick de sova i en säng som gungade. Forskarna mätte deltagarnas hjärnaktivitet med hjälp av Elektroencefalografi (EEG) samtidigt som de sov. Deltagarna fick även göra minnestester där de fick lära sig ordpar innan de somnade och skulle sedan återkalla dessa morgonen efter.

Det visade sig att när deltagarna sov i gungbädden somnade de snabbare och sömnen var mer stabil under natten, de hade färre mikrouppvaknanden under natten. De presterade även bättre på minnestestet morgonen efter att de sovit i gungbädden jämfört med natten då de sovit i en vanlig säng.

Och vad betyder det?

Forskarna beskriver att hjärnvågorna hos deltagarna som sov i gungbädden blev mer ”förankrade” eller synkroniserade med hjälp av den gungande rörelsen. Detta är i sin tur associerat med bättre sömn och minne. En hypotes till varför vuxna, såväl som barn, svarar så starkt på en mild gungning menar forskarna kan vara att det är vår ”första sensoriska upplevelse”. Vi upplevde en liknande gungning i livmodern när vår mamma rörde på sig.

Så, se till att ta en nap då och då i en hängmatta i sommar och du kan förhoppningsvis vakna upp rejält utvilad och med ett förbättrat minne.

Källa

Rodolfo Insights

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store