Fan vad bra det är att svära när det gör ont

Rodolfo Agency
Jul 15, 2016 · 1 min read

Det gör mindre ont när du slår dig om du svär samtidigt.

Satans järnspikar vad ont det kan göra att slå sig. Men inte riktigt fullt lika ont om vi samtidigt yttrar svordomar. Forskning visar att svordomar, till skillnad från andra språk, yttrar sig i den emotionella delen av våra hjärnor och faktiskt kan lindra smärta.

Vad visade studien?

I en amerikansk studie lät man 67 st collegestudenter hålla händerna i en hink fylld med isvatten så länge som möjligt. De fick sedan välja att under tiden upprepa en valfri svordom eller ett neutralt ord. Det visade sig att när studenterna svor upplevde de betydligt mindre smärta och lyckades också hålla händerna 40 sek längre i isvattnet. Forskare tror att svaret finns i svordomars koppling till vår emotionella del i hjärnan.

Och vad betyder det?

Att svära kan alltså, bortsett från vad vi tidigare lärt oss, faktiskt vara en bra grej. Speciellt när det kommer till att reducera smärta. Men använd inte samma svärord allt för ofta, forskningen visar också att ju oftare vi använder ett ord, desto mindre känslomässig betydelse får det.

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store