Fan vad bra det är att svära när det gör ont

Rodolfo Agency
Jul 15, 2016 · 1 min read

Det gör mindre ont när du slår dig om du svär samtidigt.

Satans järnspikar vad ont det kan göra att slå sig. Men inte riktigt fullt lika ont om vi samtidigt yttrar svordomar. Forskning visar att svordomar, till skillnad från andra språk, yttrar sig i den emotionella delen av våra hjärnor och faktiskt kan lindra smärta.

Vad visade studien?

Och vad betyder det?

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store