Hur svårt kan det vara?

Rodolfo Agency
Sep 9, 2016 · 2 min read

Inkompetenta personer tror ofta att de är mer kompetenta än vad de i själva verket är.

Forskning visar att ju sämre du är på något desto större är risken att du överskattar din förmåga. Psykologin visar att detta är ett systematiskt fel som vi människor gör, speciellt om vi är inkompetenta.

Vad visade studien?

Dunning Kruger-effekten gäller först och främst för personer som är rätt dåliga på något, men som trots det tror att de är bättre än genomsnittet. Effekten har visats inom en rad olika områden, exempelvis journalister som överskattar hur bra de är på att intervjua, expediter som får uppskatta hur bra de är på service och tekniker som får skatta sin yrkeskompetens.

Mönstret ser likadant ut varje gång, ju sämre personen är på något desto mer tenderar hen att övervärdera sin förmåga. Dunning Kruger-effekten uppstår delvis för att personen aldrig fått jämföra sig med toppskiktet. Vidare så saknar personen ofta en förståelse för hur svårt det är att gå från amatör till nybörjare, från nybörjare till proffs och från proffs till mästare. Personen tror att stegen är mindre än de egentligen är och att hen ligger närmare nästa nivå än vad hen egentligen gör.

På samma sätt som amatörer tenderar att överskatta sin förmåga tenderar talangfulla människor att underskatta sin förmåga och tro att de egentligen är sämre än vad de i själva verket är.

Och vad betyder det?

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store