Hur svårt kan det vara?

Rodolfo Agency
Sep 9, 2016 · 2 min read

Inkompetenta personer tror ofta att de är mer kompetenta än vad de i själva verket är.

Forskning visar att ju sämre du är på något desto större är risken att du överskattar din förmåga. Psykologin visar att detta är ett systematiskt fel som vi människor gör, speciellt om vi är inkompetenta.

Vad visade studien?

Forskarna David Dunning och Justin Kruger vid Cornell University fann 1999 att gruppdeltagare med låg kompetens, framförallt när det gäller logiskt tänkande, humor och formuleringsförmåga, driver sina grupper att fatta sämre beslut.

Dunning Kruger-effekten gäller först och främst för personer som är rätt dåliga på något, men som trots det tror att de är bättre än genomsnittet. Effekten har visats inom en rad olika områden, exempelvis journalister som överskattar hur bra de är på att intervjua, expediter som får uppskatta hur bra de är på service och tekniker som får skatta sin yrkeskompetens.

Mönstret ser likadant ut varje gång, ju sämre personen är på något desto mer tenderar hen att övervärdera sin förmåga. Dunning Kruger-effekten uppstår delvis för att personen aldrig fått jämföra sig med toppskiktet. Vidare så saknar personen ofta en förståelse för hur svårt det är att gå från amatör till nybörjare, från nybörjare till proffs och från proffs till mästare. Personen tror att stegen är mindre än de egentligen är och att hen ligger närmare nästa nivå än vad hen egentligen gör.

På samma sätt som amatörer tenderar att överskatta sin förmåga tenderar talangfulla människor att underskatta sin förmåga och tro att de egentligen är sämre än vad de i själva verket är.

Och vad betyder det?

Vi alla kan råka ut för Dunning Kruger-effekten. Ett bra sätt att realitetstesta sin förmåga är att jämföra sig med personer som du vet är betydligt bättre än du själv. Du kanske tror att du är bra på att åka längdskidor? Googla då upp resultatet från senaste SM för en snabb verklighetskoll.

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store