Kom ihåg tandtråden och glöm Alzheimers

Rodolfo Agency
Apr 15, 2016 · 1 min read

En ren mun kan minska risken för demens med en fjärdedel visar ny forskning.

Är du en fena på att flossa tänderna? Då är risken förmodligen mindre för att du ska drabbas av Alzheimers. Studier visar nämligen att dålig munhygien ökar risken för att utveckla demenssjukdomar.

Vad visade studien?

Ett antal studier har visat att ju färre tänder du har, möjligen som följd av tandköttssjukdomar orsakade av dålig tandhygien, desto större är risken för att du ska utveckla demenssjukdomar. Forskarna har i studier också sett att personer med tandköttssjukdomar har högre nivåer av den inflammatoriska molekyl i kroppen som kopplas samman med ökad risk för kognitiv nedsättning och hjärt- och kärlsjukdomar. Men man har även sett att effektiv behandling av sitt tandkött, som att kontinuerligt använda tandtråd, reducerar nivåerna av den molekylen nästan helt och hållet.

Och vad betyder det?

Även om forskarna är eniga om att vidare studier behöver genomföras, ser man redan nu ett samband mellan dålig munhygien och ökad risk för demenssjukdomar. Har du fortfarande inte kommit igång med tandtrådsrutinen så kan det vara dags nu. I värsta fall får du lite renare mun, i bästa fall minskar risken för Alzheimers.

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store