Krama dig till en stressfri partner

Rodolfo Agency
Mar 16, 2018 · 2 min read

Det bästa sättet att dämpa stressen hos din partner är att lyssna och visa ditt emotionella stöd.

När du märker att din partner är stressad, hur brukar du försöka hjälpa hen? Om du brukar leverera invecklade och rationella lösningar på situationen eller säga plattityder som ”det kunde varit värre”, bör du byta strategi. Enligt forskning hjälper du din partner bäst genom att bara finnas där, lyssna, ha ögonkontakt och vidröra.

Vad visade studien?

*Kortisol är ett stresshormon som vid höga nivåer kan orsaka hjärtsjukdomar liksom andra hälsoproblem såsom huvudvärk, sömnproblem och koncentrationssvårigheter.

Och vad betyder det?

Så, istället för att försöka säga de rätta, noga avvägda orden eller försöka lösa problemet åt vår partner bör vi istället bara finnas där, lyssna och omfamna.

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store