Krama dig till en stressfri partner

Rodolfo Agency
Mar 16, 2018 · 2 min read

Det bästa sättet att dämpa stressen hos din partner är att lyssna och visa ditt emotionella stöd.

När du märker att din partner är stressad, hur brukar du försöka hjälpa hen? Om du brukar leverera invecklade och rationella lösningar på situationen eller säga plattityder som ”det kunde varit värre”, bör du byta strategi. Enligt forskning hjälper du din partner bäst genom att bara finnas där, lyssna, ha ögonkontakt och vidröra.

Vad visade studien?

Med hjälp av salivprover från människor i parrelationer kunde kommunikationsprofessorn bakom studien, Jennifer Priem, mäta förändringar i stress genom att avgöra när kortisolnivån* stiger och när den sjunker som ett resultat av olika former av supportsamtal mellan par. Det Priem fann var att den mest effektiva stressåterhämtningen kom från ett stöd som var tydligt och explicit, och där den stöttande partnern visade genuint engagemang genom att lyssna, ställa frågor, ha ögonkontakt och allmänt bara finnas där fysiskt.

*Kortisol är ett stresshormon som vid höga nivåer kan orsaka hjärtsjukdomar liksom andra hälsoproblem såsom huvudvärk, sömnproblem och koncentrationssvårigheter.

Och vad betyder det?

Priem beskriver att när vi människor är stressade har vi ofta en sämre förmåga att fokusera på samt tolka meddelanden. Därför kan det krävas en tydlig support, som är enkel att ta till sig och som innehåller både verbal och icke-verbal kommunikation. Att lyssna och ställa frågor, ha ögonkontakt, nicka och att vidröra fysiskt är några effektiva sätt.

Så, istället för att försöka säga de rätta, noga avvägda orden eller försöka lösa problemet åt vår partner bör vi istället bara finnas där, lyssna och omfamna.

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store