Lita aldrig på kreatören

Rodolfo Agency
Oct 30, 2015 · 1 min read

Kreativa personer är mer benägna att agera oärligt vid exempelvis prov.

Att vara kreativ innebär i mångt och mycket att bryta regler och att tänka utanför givna mönster. Kreativa beteenden går ofta mot normer och är således något som ofta uppmuntras då de leder till just nya och unika idéer. En forskargrupp vid Harvard University ville undersöka exakt hur nära oärlighet och kreativitet ligger varandra.

Vad visade studien?

Och vad betyder det?

Källa

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden…

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Rodolfo Agency

Written by

Design, tech och psykologi på Upplandsgatan 14 i Stockholm.

Rodolfo Insights

Ett bibliotek med kärnfulla fakta om mänskliga beteenden, baserat på psykologiska studier. Helt gratis. Framtagna av Rodolfo Agency.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store