ROYTO
Published in

ROYTO

Photo by Jefferson Santos on Unsplash

C++ Pointers (İşaretçiler)

Değişkenler Bellek Üzerinde
Değişkenin Bellek Üzerindeki Adresini Öğrenmek
Pointer’a ilk adım
*ptr kullanarak adrese erişim sağlamak

Peki, pointerlar ile değişkenleri değiştirmek mümkün mü?

Pointer ile değişkeni değiştirmek

Pointerlar’a Pointer Yardımıyla Erişim

Pointer’ın pointer’ı

Pointerlar gerçekten C ve C++ deneyimi olmayan geliştiriciler için oldukça kafa kurcalayıcı bir konu. Dolayısıyla başlarda anlamamanız gayet doğal. Anlamak için üzerinde çalışmak gerekiyor. Öğrenme süreci sadece bir yazıyı okumakla değil, onu pratiğe döktüğünüz zaman gerçekleşir. Aksi takdirde burada anlatılan temel konsepti kavrasanız bile pratiğe dökmediğiniz sürece onu öğrendiğinizi kanıtlayamazsınız ve ayrıca ileride unutursunuz. O halde bir an önce kod editörünüzü açın ve yukarıdaki kodları yazarak işe başlayın 😉

--

--

--

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu, üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş bir yazılım oluşumudur. Herkesin algoritmalar, yazılım dilleri ve benzeri konularda katkı sağlayabileceği ve kendine yeni vizyon katabileceği bir ortam oluşturmak temel odağımızdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ertan Özdemir

Ertan Özdemir

Web Developer @TalentGrid

More from Medium

Guide to Pointers in C — Part 1

Using std::format with Qt

Dijkstra’s shortest path algorithm

Yes, learning a programming language is not necessary, I will tell you why