Image for post
Image for post

Flutter’da Paket İsmini Değiştirmek

Ertan Özdemir
Sep 23 · 3 min read

Uygulamanızın appbundle’ını veya APK’sını Google Play’e yüklerken “com.example paket adı sınırlandırılmıştır!” hatası ile daha önce karşılaşmış veya karşılaşacak olabilirsiniz. Nitekim ben de bu hatayla karşılaştığım için bu makaleyi yazıyorum. Bu hata genelde şu yüzden kaynaklanır. Komut satırından direkt olarak “flutter create <dosya_adi>” komutunu çalıştırdıysanız, flutter paket ismini size default (com.example) olarak sunar. Bu da daha sonra uygulamanızı Google Play’e yüklerken hata almanıza neden olur.

Bu duruma düşmemek için projelerinizi komut satırından oluştururken “flutter create --org com.proje.adi <dosya_adi>" komutunu kullanın. proje.adi kısmını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan kısım “com.” değiştirmeyip ve proje adını yazarken boşluk bırakmayıp boşluk yerine“. (nokta)” kullanmanızdır. Aksi halde tekrar hata almanız kuvvetle muhtemeldir.

Peki, uygulamanızı oluşturdunuz ve yükleme aşamasında bu hata ile karşılaştınız. Bu durumda ne yapacaksınız? Karşımıza iki seçenek çıkıyor. Bunlardan birincisi paket isimlerini arayıp tek tek değiştirmek. İkincisi ise hiç bu kadar işlemle uğraşmamak. Kabul etmek gerekirse ikincisi kulağa daha hoş geliyor fakat ben çok kısa bir şekilde birinci yöntemden bahsetmek istiyorum. İşleriniz acilse bu bölümü geçebilirsiniz.

Bu yöntemi yani tabiri caizse işsizlik yöntemini kullanarak paket isimlerini değiştirmek nihayetinde işe yarayabilir fakat şunu unutmamak gerekiyor; Paket adını değiştirmeyi sadece android klasörüne değil ios klasörüne de uygulamanız lazım. Bu sebeple paket ismini değiştirirken yapacağınız en küçük hata uygulamanızda crash yemenize veya uygulamanızı build ederken hatalarla karşılaşmanıza neden olabilir. Bu sebeple uygulamanızı iyice bozma ihtimalini lütfen göz önünde bulundurun. Ben, bu yöntemi hem çok aşina olmadığım hem de projenizin başına bir iş gelmesini istemediğim için anlatmayacağım.

Bu yöntem tamamen teknolojinin nimetlerinden faydalanmaktan ibaret, oldukça basit, bir kaç dakikalık bir yöntem. Dolayısıyla saatlerce paket isimlerini tek tek aramakla uğraşmayacaksınız. İlk olarak pub.dev adresinde bulunan change_app_package_name kütüphanesine gidin (tek tek yazmak istemiyorsanız direkt BURAYA tıklayın). Daha sonra “How to Use?” kısmında bulunan paket ismini ve sürüm numarasını kopyalayın (Bende bu şekilde:change_app_package_name: ^0.1.2) ve proje klasörünüzde ki pubspec.yaml dosyasını açın. Burada dev_dependencies: kısmının hemen altına kopyaladınığız kütüphane adı ve sürümü yapıştırın. En son işlemde pubspec.yaml dosyanız şu şekilde görünmeli;

Image for post
Image for post

Daha sonra eğer Visual Studio Code kullanıyorsanız CTRL+S tuşlarına basın ve ardından “flutter pub get” komutunu çalıştırın. Böyelikle kütüphaneyi uzaktan import etmiş olduk. Android Studio kullanıyorsanız “Get Package “ tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Artık proje içerisindeki tüm paket isimlerini saniyeler içinde değiştirmeye yarayan kodu kullanmaya geldi. Bu kodu yine How to Use? kısmının altında bulabilirsiniz. Ama ben kolaylık olsun diye buraya yapıştıracağım.

flutter pub run change_app_package_name:main com.new.package.name

Kullandığınız editör üzerinden terminalinizi açın. (VS Code için: terminal>new terminal) komut satırına gelerek yukarıda ki kodu yapıştırın.

Paket adını istediğiniz şekilde değiştirmek için yapıştırdığınız komutta com. ‘un yanında bulunan new.package.name kısmını dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bu işlemi tamamladıktan sonra ENTER tuşuna basarak komutu çalıştırın. Bir kaç saniyede aşağıdaki görüntüyü komut satırında görmüş olacaksınız;

Image for post
Image for post

Artık uygulamanız Google Play’e yüklenmeye hazır.

ROYTO

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu

Ertan Özdemir

Written by

Computer Engineer

ROYTO

ROYTO

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu, üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş bir yazılım oluşumudur. Herkesin algoritmalar, yazılım dilleri ve benzeri konularda katkı sağlayabileceği ve kendine yeni vizyon katabileceği bir ortam oluşturmak temel odağımızdır.

Ertan Özdemir

Written by

Computer Engineer

ROYTO

ROYTO

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu, üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş bir yazılım oluşumudur. Herkesin algoritmalar, yazılım dilleri ve benzeri konularda katkı sağlayabileceği ve kendine yeni vizyon katabileceği bir ortam oluşturmak temel odağımızdır.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store