ROYTO
Published in

ROYTO

Photo by Fotis Fotopoulos on Unsplash

Frontend ve Backend Nedir?

Backend Çalışma Mantığı
Web Araçlarının İnsan Biyolojisinde ki temsili

Eksik bilgilerimi tamamlamakta kullandığım adresler;

https://metinyilmaz.me/front-end-developer-yeterlilikleri/

https://developer.mozilla.org/tr/docs/%C3%96%C4%9Fren/Getting_started_with_the_web/How_the_Web_works

--

--

--

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu, üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş bir yazılım oluşumudur. Herkesin algoritmalar, yazılım dilleri ve benzeri konularda katkı sağlayabileceği ve kendine yeni vizyon katabileceği bir ortam oluşturmak temel odağımızdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ertan Özdemir

Ertan Özdemir

Web Developer @TalentGrid

More from Medium

Common mistakes in game UI architecture

Web Developers are Shopify Developers

The way to build a REST API with koa.js

Setting up react test with Jest and Enzyme