ROYTO
Published in

ROYTO

Photo by Lars Kienle on Unsplash

İnternet nasıl çalışır?

Aktif Öğrenme

Daha Derine Dalış

2 bilgisayarlı ağ
2'den fazla bilgisayarlı ağ
Router’a bağlı bilgisayarlar
İki Router’ın birbirine bağlanması
Router’ın modeme bağlanması

Bu yazıdaki tüm materyaller ve yazılar MDN Web Docs adresinden Türkçe’ye çevrilerek alınmıştır.

--

--

--

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu, üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş bir yazılım oluşumudur. Herkesin algoritmalar, yazılım dilleri ve benzeri konularda katkı sağlayabileceği ve kendine yeni vizyon katabileceği bir ortam oluşturmak temel odağımızdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ertan Özdemir

Ertan Özdemir

Web Developer @TalentGrid

More from Medium

GitHub with DevRev, Creativity at its Best

AssetSonar Release Notes December 2021

Localization at SafetyCulture