Image for post
Image for post
Photo by Jehyun Sung on Unsplash

RETURN Komutu Ne İşe Yarar?

Ertan Özdemir
Jun 18 · 2 min read

Özellikle yazılımcılığa yeni adım atan kişilerin en çok akıllarını karıştıran RETURN komutunu size en basit haliyle anlatmaya çalışacağım. Benim de yazılımcılığa ilk attığım senelerde (2015–2016) anlamamın haftalar sürdüğü, yeterli kaynak bulamadığım bir konu. Kaynakların çoğu, “döndürmek” gibi terimlerin etrafında dönüp dolaştığı için bazen anlaması çok güç oluyor ama aslında çok basit, hadi başlayalım!


Biz RETURN komutunu genellikle fonksiyonlarımız içerisinde kullanıyoruz. Aslına bakarsanız fonksiyon dediğimiz yapıların matematikte kullandığımız fonksiyon konusuyla yakından bağıntısı var, aynı görevi yapıyorlar. Fonksiyonları şu şekilde hayal ederseniz hem RETURN’ü anlamak daha kolay olur hem de fonksiyonları; Anneniz elinde bulundurduğu kuşbaşı etleri akşam yemek yapmak için kıyma haline getirmesini isted ive size dedi ki;

“Kızım/Oğlum şu kuşbaşı etleri kasaba götür de kıyma haline getirsin”

Siz de kasaba gittiniz ve kuş başı etleri kıyma haline getirmesini istediniz. Kasap kıyma makinesine kuşbaşı etleri koydu ve makineyi çalıştırdı (bu kısımda kıyma makinesini fonksiyonunuz olarak düşünün). Makine size çıktı olarak kıyma verdi. İşiniz bittikten sonra kasap amcaya teşekkür edip kıymayı annenize geri götürdünüz. En son da artık annenizin elinde kıyma olmuş oldu. Biraz karışık mı geldi? Hiç sorun değil biraz daha sadeleştirelim!

Image for post
Image for post

Kafanızda bu komutun daha iyi oturduğuna inanıyorum. Son olarak Python’da gerçek bir uygulamasını yapalım ve yazımızı sonlandıralım.


Peki…

Return komutunu fonksiyonda kullanmasaydık ne olurdu? Hatırlayın, kıymamızı, return komutu yardımıyla en son annemize geri götürüyorduk ve annemizin elinde kıyma (Anne=kiymaMakinesi(kusbasiEt)= kıyma)oluyordu. Eğer return komutu olmasaydı annenize kıymayı geri götüremeyecektiniz dolayısıyla programınızda da hata alacaktınız. Yani return olmayan bir fonksiyonda “Anne=kiymaMakinesi(kusbasiEt)” gibi bir atama işlemi yapamıyoruz. Şimdi sizle return’süz bir uygulama yapalım.

Yukarıda ki kodda return kullanmadık ve ne yaptık? Herhangi bir atama işlemi yapmadan sadece topla(2,3) yazarak fonksiyonun işini yapmasını istedik. Burada ki fonksiyonun işi nedir? içerisine gelen a ve b sayılarını toplayıp c’ye ata. Sonra c sayısını ekrana yazdır.

Küçük bir öneri

Umarım buraya kadar return’ün aslında ne işe yaradığını anladınız. Şimdi ise anladıklarınızı pekiştirmek için içerisinde toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin olduğu basit bir hesap makinesi yazın 💪💪

ROYTO

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu

Ertan Özdemir

Written by

Computer Engineer

ROYTO

ROYTO

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu, üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş bir yazılım oluşumudur. Herkesin algoritmalar, yazılım dilleri ve benzeri konularda katkı sağlayabileceği ve kendine yeni vizyon katabileceği bir ortam oluşturmak temel odağımızdır.

Ertan Özdemir

Written by

Computer Engineer

ROYTO

ROYTO

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu, üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş bir yazılım oluşumudur. Herkesin algoritmalar, yazılım dilleri ve benzeri konularda katkı sağlayabileceği ve kendine yeni vizyon katabileceği bir ortam oluşturmak temel odağımızdır.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store