ROYTO
Published in

ROYTO

Photo by Yancy Min on Unsplash

GitHub ve Git

Nedir bu Git?

Git, küçükten büyüğe tüm projelerinizi hızlı ve etkili bir şekilde yönetmek için tasarlanmış, açık kaynak kodlu bir versiyon kontrol sistemidir.

Nasıl Kurulur?

İşletim sisteminize uygun olan git yükleyicisinin seçilmesi

Hadi Başlayalım!

Branch Mantığı

Daha da Derine İnelim

Peki ya Branch’ler?

Uzak Repository’ler ile Çalışmak

Diğer Kullanışlı Komutlar

--

--

--

Resmî Olmayan Yazılım Topluluğu, üniversite öğrencileri tarafından kurulmuş bir yazılım oluşumudur. Herkesin algoritmalar, yazılım dilleri ve benzeri konularda katkı sağlayabileceği ve kendine yeni vizyon katabileceği bir ortam oluşturmak temel odağımızdır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ertan Özdemir

Ertan Özdemir

Web Developer @TalentGrid

More from Medium

Introduction to APIs

An Introduction to Github and GitHub Desktop

How to make repositories on GitHub?

Laravel Nova — Single Responsibility Principle Approach