การ Staking คืออะไร

Tanwa Arpornthip
Jun 14 · 2 min read
Image for post
Image for post

บทความต่อไปนี้ เป็นบทความภาษาไทยที่ดัดแปลงมาจากบทความ What is staking ของ Binance Academy

Image for post
Image for post
Image by Simon from Bitcoin Wiki

สรุปง่าย ๆ การ Staking คือการล็อคเหรียญของเราไว้ เพื่อช่วยให้ blockchain ทำงานอย่างปลอดภัย และเราจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเป็นรางวัล

บทนำ

สรุปง่าย ๆ ก็คือ การ Staking คือการล็อคเหรียญของเราไว้ เพื่อช่วยให้ blockchain ทำงานอย่างปลอดภัย และเราจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยเป็นรางวัล

การที่จะเข้าถึงความหมายของ Staking มากกว่านี้ เราต้องเข้าใจขั้นตอนการทำ proof of stake (PoS) เสียก่อน PoS คือการทำฉันทามติ (consensus mechanism) ที่ช่วยให้ blockchain ทำงานได้อย่างราบรื่น และช่วยให้เกิดการกระจายตัว (decentralization) ของ node ต่าง ๆ

Proof of stake (PoS) คืออะไร

PoW ได้มีการใช้งานเพื่อการทำ consensus ในหลาย ๆ blockchain ปัญหามันอยู่ที่ว่า การทำ PoW นั้น ใช้พลังในการคำนวณเยอะมาก และการคำนวณต่าง ๆ นั้น ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากไปกว่าช่วยให้เกิดการทำธุรกรรมบน blockchain ซึ่งเป็นการใช้พลังงานปริมาณมหาศาล

วิธีการอีกแบบหนึ่งของการทำ consensus คือการทำ Proof of Stake (PoS) ไอเดียหลัก ๆ คือให้ผู้ใช้ล็อค (หรือเรียกว่า stake) เหรียญไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยที่ blockchain จะสุ่มเลือกผู้ใช้คนหนึ่งจากผู้ใช้ทั้งหมดที่ล็อคเหรียญไว้ ให้ช่วยทำการตรวจสอบบล๊อคถัดไปบน blockchain ส่วนใหญ่แล้วโอกาสที่ผู้ใช้จะถูกเลือกจะขึ้นอยู่กับปริมาณเหรียญที่ผู้ใช้ล็อคไว้ในระบบ ยิ่งล็อคเหรียญมาก ก็จะยิ่งมีโอกาสมากที่จะถูกเลือก

สาเหตุที่ PoS ได้รับความสนใจ เพราะว่าการทำ PoS จะช่วยแก้ปัญหาการสเกล (scalability) ของ blockchain ได้เป็นอย่างดี ซึ่งการสเกลเป็นเหตุผลหลักที่ Ethereum ต้องการที่จะย้ายจาก PoW เป็น PoS สำหรับเวอร์ชั่นถัดไปของ Ethereum ETH2.0

แล้ว Delegated Proof of Stake (DPoS) คืออะไร

DPoS อนุญาตให้ผู้ใช้ สามารถใช้เหรียญของตนในการลงคะแนน โดยคะแนนเสียงที่ลงคะแนนหรือโหวตนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเหรียญที่ถือ โดยทำการลงคะแนนเพื่อเลือกตัวแทน (Delegate) ซึ่งจะทำการตรวจสอบการทำงานของ Blockchain แทนผู้ใช้ ช่วยให้ธุรกรรมเกิดความโปร่งใสและมีความปลอดภัย โดยผลตอบแทนจากการ stake จะส่งถึงผู้ใช้ผ่านทางตัวแทนเหล่านี้

DPoS ช่วยให้เกิด consensus ใน blockchain ได้ด้วยจำนวน node ที่น้อยกว่าการทำ PoS ตรง ๆ ช่วยให้เครือข่ายมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น แต่ถือเป็นการลดความกระจายตัวของเครือข่ายที่ใช้ DPoS ด้วยเช่นกัน เนื่องจาก blockchain ที่ใช้ DPoS มี node ที่ช่วยทำธุรกรรมน้อยลง

Staking ทำงานยังไง ผลตอบแทนมาจากไหน

Staking pool (เช่น THStakePool) คืออะไร

เนื่องจากการติดตั้งและดูแล staking pool ใช้เวลาและความรู้ทางเทคนิคที่สูง Staking pool จะทำการเก็บค่า fee เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล server และอุปกรณ์ต่าง ๆ

โดยประโยชน์จากการใช้ staking pool อยู่ที่การเพิ่มความสม่ำเสมอที่ผู้ใช้จะได้รับผลตอบแทนเทียบกับการที่ผู้ใช้จะทำ PoS เองตรง ๆ ซึ่งหากเทียบกับค่า fee ที่ถูกแล้ว ถือว่าคุ้มเป็นอย่างมาก

จุดเด่นของ THStakePool คืออะไร

  • ค่าธรรมเนียมต่ำกว่าเจ้าอื่น ๆ (เปรียบเทียบค่าธรรมเนียม)
  • การบริการลูกค้าในภาษาที่คุณคุ้นเคย ทั้งไทยและอังกฤษ
  • ความปลอดภัยและเสถียรของระบบของเรา (ดูได้จาก uptime)
  • Validator node เจ้าแรกของประเทศไทยที่ขึ้น online บน Band Protocol
  • ผลตอบแทนที่คุ้มค่า เทียบกับการลงทุนด้านอื่น (17.52% ต่อปี ราคาปัจจุบัน)
  • เหรียญของคุณยังปลอดภัยอยู่ใน wallet ของคุณเองโดยที่ THStakePool ไม่สามารถโอนออกหรือทำธุรกรรมใด ๆ ได้โดยที่คุณไม่อนุญาต

สนใจศึกษาวิธีการ stake เพิ่มเติมได้ จากบทความอื่น ๆ ของเรา โดยเฉพาะการเริ่มซื้อเหรียญ Band

สนใจลงทุนใน Band protocol แต่ไม่อยากเข้า ๆ ออก ๆ ทีละไม้สองไม้ให้เสียค่าคอมฟรี ๆ มาเพิ่มผลตอบแทนแบบ passive income ได้ด้วยการ stake tokens กับบริการของ THStakePool ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thstakepool.com

Sabai Finance

Your crypto life, simplified

Sign up for THStakePool Newsletter

By Sabai Finance

ลงทุนใน Cryptocurrency ผ่านการ staking เพิ่ม Passive income อย่าพลาดบทความดี ๆ จากเรา พร้อม content exclusive เฉพาะลูกค้าที่สมัคร Newsletter Take a look

By signing up, you will create a Medium account if you don’t already have one. Review our Privacy Policy for more information about our privacy practices.

Check your inbox
Medium sent you an email at to complete your subscription.

Tanwa Arpornthip

Written by

Sabai Finance

What is Sabai? Sabai, a Thai word means comfortable or easy-going, is a collection of essential crypto services put together in an easy-to-use and intuitive package.

Tanwa Arpornthip

Written by

Sabai Finance

What is Sabai? Sabai, a Thai word means comfortable or easy-going, is a collection of essential crypto services put together in an easy-to-use and intuitive package.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store