HackerMeo
HackerMeo
Apr 17 · 2 min read

⚠️ Cảnh báo giả mạo SachNoiApp

Chọn nguồn uy tín

Đã xuất hiện những trang chia sẻ phiên bản apk ứng dụng SachNoiApp bị chỉnh sửa với nhiều mục đích khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho bạn cũng như hình ảnh uy tín cho SachNoiApp, các bạn vui lòng chỉ tải từ nguồn rõ ràng:

✅ Cửa hàng Google Play, tiếng việt là CH Play, chính chủ từ Google, thường có sẵn trong điện thoại.

✅ Từ trang apkcombo.com, đối với các điện thoại gặp vấn đề không tải được hoặc không cài sẵn Google Play, đây là trang tải ứng dụng cho android cực nhanh và uy tín, lấy file gốc từ chính Google và không hề chỉnh sửa.

🚫Tuyệt đối không cài từ bất kỳ nguồn nào khác.

Hiện tại ứng dụng SachNoiApp được xây dựng hoàn toàn vì mục đích chia sẻ, chưa hề có tính năng nào khoá cả. Các bản cài đặt không rõ nguồn gốc đều có nguy cơ nguy hiểm cho bạn, như đánh cắp thông tin cá nhân, mật khẩu email, tài khoản ngân hàng, chiếm quyền kiểm soát điện thoại của bạn từ xa,… Chúng mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho các bản cài đặt không rõ nguồn gốc, đã bị chỉnh sửa.
Không chỉ riêng SachNoiApp mà bất kỳ ứng dụng nào khác cũng phải cẩn thận nhé cả nhà.

Thân mến,
SNA

SachNoiApp

Ứng dụng sách nói tốt nhất dành cho người Việt httsp://sachnoi.app

HackerMeo

Written by

HackerMeo

living in Ha Noi - VN, unemployed engineer, sachnoi.app founder, love to build products users love.

SachNoiApp

Ứng dụng sách nói tốt nhất dành cho người Việt httsp://sachnoi.app

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade