De Ondernemer: @budgethome

Voor een knap interieur met een krap budget

Raïssa Soeter
Feb 5, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Ze is docent rekenen en wiskunde op de HAN en heeft meer dan 95.400 volgers op Instagram. Desiree de Vreede (31) runt @budgethome; een uit de hand gelopen passie voor goedkope interieurspulletjes en -oplossingen.

2015
“Het is eigenlijk allemaal begonnen met ons nieuwe huis. Zoals dat gaat met het kopen van een huis; er moest veel gebeuren en alles kost geld. De vloeren, gordijnen, de badkamer. Voor de inrichting hadden we daardoor een krap budget.” Een opdracht die Desiree allesbehalve moedeloos maakte. Ze startte ‘voor de leuk’ een Instagram-account om haar low budget interieurvondsten op te verzamelen. Inmiddels heeft ditzelfde account, @budgethome, richting de 100k volgers.

Image for post
Image for post

DIY
Desiree begon met het plaatsen van interieurfoto’s gemaakt in haar eigen huis, maar post inmiddels ook andere sfeerbeelden, budgettips en diy-projecten. Bijvoorbeeld een zelfgemaakt kussensloop van een oude blouse of een macraméregenboog voor haar 1-jarige zoontje. “Ik vind het zonde om veel geld uit te geven als je een vergelijkbare sfeer neer kunt zetten met iets dat betaalbaarder is of iets dat je zelf kunt maken.”

Image for post
Image for post

#sponsoring
Hoewel het niet de opzet was een bedrijf te beginnen, heeft @budgethome serieuze vormen aangenomen. “Ik zie het nog steeds als een hobby, maar er gaat veel tijd in zitten. Gemiddeld twee uur per dag. Het is fijn dat daar wat tegenover staat. Zo ga ik betaalde samenwerkingen aan met winkels en plaats ik affiliate links. Als iemand via mijn post bij de desbetreffende webshop iets koopt, krijg ik daar een percentage voor. Maar ik plaats ook veel waar ik niks mee verdien.”

“Merken zeggen me niks. Ik kijk naar het product.”

Scandinavisch
Waar Desiree vroeger uren zocht naar fijne plaatjes wordt ze nu continu getagd en krijgt ze verzoeken of ze foto’s wil plaatsen. Het levert diegene namelijk nieuwe volgers op. Ook sturen bedrijven spullen toe. “Ik plaats alleen wat bij mijn stijl past, welke ik zelf zou omschrijven als Scandinavisch, stoer, retro, maar toch ook kleurrijk. Merken zeggen me niks, ik kijk echt naar het product. Als één van mijn tips aanslaat, kan ik daar heel blij van worden. Soms influence ik mezelf door de reacties van anderen, haha.”

Image for post
Image for post

Balans
Naast Instagram en Facebook hield de wiskundedocente ook een tijdje een blog bij. “Op een gegeven moment werd het te veel. Ik werk tevens 3,5 dag op de PABO, heb een zoontje en ik volg cursussen op het gebied van interieur en fotografie. Ik moet in dit alles een balans vinden. Een uitdaging, want ik heb ook uitbreidingsplannen voor @budgethome. Het is mijn droom om ooit een eigen productlijn uit te brengen.”

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store