sambyhan
Published in

sambyhan

De Onderzoeker: Maarten van Gils (gastcolumn)

Slim alleen is niet genoeg

Hoe geven we de toekomst vorm? Het is aan ons. (Foto: Annie Spratt op Unsplash)
Maarten van Gils (foto: Jacques Kok)

--

--

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store