sambyhan
Published in

sambyhan

Event Brandstoftransitie: de autotechniekwereld is op drift

Roerige tijden voor HAN Automotive

René Tönissen (links), directeur HAN Automotive
Bram Veenhuizen, lector Automotive Research

--

--

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store