Event Brandstoftransitie: de autotechniekwereld is op drift

Roerige tijden voor HAN Automotive

SAM
SAM
Jun 20, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post

Dat de CO2-uitstoot omlaag moet, dat weten we inmiddels. Maar hoe laten we onze voertuigen straks op zo duurzaam mogelijke brandstoffen rijden, en op wat voor manier werkt HAN Automotive daaraan? Tijdens het Event Brandstoftransitie kreeg het publiek een update van alle ontwikkelingen. En vooral van alle uitdagingen daaromheen.

Tekst: Hans van Lissum
Foto’s: Marcel Krijgsman

De automotive branche is namelijk volop in beweging, zo bleek dinsdag tijdens het event, georganiseerd door HAN Automotive Research en Logistics Valley in het HAN Automotive-gebouw. Sterker nog: in zijn openingswoord liet directeur René Tönissen weten dat de wereld van automotive volledig op losse schroeven staat. “Wat we het liefste zouden willen is vijfentwintig jaar vooruit kijken. Maar dat is ongelooflijk moeilijk. Alles verandert zo snel: je bent al spekkoper als je víjf jaar vooruit kan kijken. Dus als je me vraagt: wat wordt de brandstof van de toekomst, dan moet ik het antwoord toch echt schuldig blijven.”

Open opleiden
Tönissen had er sowieso geen moeite mee eerlijk en open te praten over de kopzorgen die deze roerige automotive-tijden met zich meebrengen. “Het centrale probleem waar we mee worstelen is: wat moet je studenten van nu in vredesnaam leren? Natuurlijk willen we ze de kennis van vandaag en morgen meegeven, maar het enige dat wij verder kunnen doen is ze zo open mogelijk opleiden. Dus: samen met het bedrijfsleven actuele problematiek aanpakken, en studenten een open, kritische opstelling proberen mee te geven. Je kunt nu eenmaal niet alles weten, maar je kunt wél alles uit willen zoeken.”

Image for post
Image for post

In de breedte
Het blijkt moeilijk om als HAN Automotive altijd keuzes te maken, ging Tönissen verder. “Dus maken we de keuze dat we geen keuze maken. Dat klinkt slap, maar het zet ons juist voor een enorme uitdaging. We geven studenten kennis uit de volle breedte mee, zodat ze zich later kunnen specialiseren. Bewijs dat dat werkt is er zeker: alle studenten van de afgelopen jaren hebben inmiddels een goede baan in de automotive-branche.”

Samenwerking
Het verhaal van Bram Veenhuizen, lector Automotive Research, sloot mooi aan bij dat van Tönissen. “Die verbinding met het regionale bedrijfsleven en overheden is voor HAN Automotive heel belangrijk. Er is altijd ruimte voor verbetering, maar we zijn daar al wel heel goed in geslaagd. We geven onze studenten dusdanig brede kennis mee dat ze goed in het bedrijfsleven aan de slag kunnen. Dan moeten we natuurlijk wél weten wat het bedrijfsleven verwacht: daarom is die samenwerking zo belangrijk.”

Alles op drift
Veenhuizen typeerde niet alleen de automotive-branche als zijnde ‘op drift’: hij benadrukte vooral dat alles daaromheen dat ook is. “De energievoorziening is op drift, want we willen naar minder luchtverontreiniging en global warming toe. De autodealer is op drift, want er wordt niet alleen steeds meer verkocht via eBay: ook de trend van voertuigen delen neemt toe. Een heleboel partijen in de markt zijn anders aan het bewegen. Wij als opleiding moeten ons hier allemaal toe verhouden. Dus zijn we volop bezig met green mobility, intelligent mobility en prototyping. We testen, modelleren en monitoren. En dat doen we allemaal hier.”

Image for post
Image for post

Projecten
Aan projecten waar HAN Automotive op dit moment mee bezig is, bleek bepaald geen gebrek. “We zijn bijvoorbeeld bezig met het Intralog-project, dat erop gericht is om trucks zonder ingrepen van een bestuurder bij een distributiecentrum te laten ‘aan-docken’”, legde Veenhuizen uit. “En omdat het ov ook al op drift is, werken we momenteel aan een trolleybus die wordt uitgerust met een batterij, zodat die ook stukjes zonder bovenleiding kan rijden. Er zijn genoeg uitdagingen op het gebied van mobiliteit. Juist door al die projecten en samenwerking met nieuwe bedrijven komen we steeds een stapje dichter bij de juiste oplossingen voor de toekomst.”

Dual Fuel motoren
Eén zo’n oplossing waar gedurende het hele event bijzondere aandacht voor was, waren de zogeheten Dual Fuel motoren. In die motoren wordt een deel van de diesel vervangen door aardgas. Menno Merts, researcher bij HAN Automotive, vertelde over de voors en tegens van die innovatie. “We zijn vooral geïnteresseerd in een lagere CO2-uitstoot. Daar hebben we dus ook als eerste naar gekeken. Hoe meer aardgas we in een motor kunnen toepassen, hoe lager de CO2 uitstoot. Vooral op snelwegen blijken we dat heel goed toe te kunnen passen, en dus ook de uitstoot van CO2 zichtbaar terug te kunnen brengen.”

Toch wat complexer
Nou mooi. Overal Dual Fuel-motoren in, en klaar zijn we. Niets meer aan doen. Toch? Dat ligt in werkelijkheid helaas wat complexer. “Hoe meer aardgas je in zo’n motor stopt, hoe meer onverbrande methaan er wordt uitgestoten. En methaan is een heel sterk broeikasgas, dat jammer genoeg 28 keer zo sterk is als CO2. Dus dan gaat de CO2-uitstoot wel omlaag, maar krijg je weer met een heel ander probleem te maken. De uitstoot van broeikasgassen wordt dan dus eigenlijk ongunstiger.”

Met andere woorden: er blijft nog genoeg te doen bij HAN Automotive, de komende vijfentwintig jaar.

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store