Health check: zinvolle zelfconfrontatie

SAM-redacteur Hans doet de health check

SAM
SAM
Jan 15 · 4 min read
Het Health Check-team (links vooraan: vierdejaars Sportkunde-studente Wendy Vreeman)

De HAN trakteert studenten en medewerkers dezer dagen op een Vitaliteitsweek. Dat kan geen kwaad na de feestmaand december, met vaak heel andere traktaties. Maandag was de aftrap: health checks, gratis en voor niets. Een apk voor lijf en leden, SAM-redacteur Hans Wanningen had er wel oren naar en ging buurten.

Tekst: Hans Wanningen
Foto’s: Ralph Schmitz

Lichtjes buiten adem stapte ik van mijn fiets bij de plek des (on)heils: sportmedisch adviescentrum HAN SENECA. Des te beter, mijn warming-up had ik er tenminste al op zitten. Of was het eerder pure nieuwsgierigheid die me stug had laten doorstampen op de pedalen?

Puik proefkonijn
Toen een week eerder de SAM-redactie een vrijwilliger uit eigen kring zocht voor zo’n health check, had ik vol vertrouwen mijn vinger in de lucht gestoken. Was ik immers niet sinds jaar en dag een (over)actieve sporter? Liet mijn (over)energieke jonge hond me niet telkens kilometerslang uit in de bossen bij Heumensoord? Koud afdouchen, trouwe volgeling van de Schijf van Vijf, elke dag mediteren? Check, check, check. En had ik niet ook nog eens de alcohol afgezworen, afijn gedurende januari toch? Nou dan, moest goedkomen. Kom maar op met die meetapparaten.

Normaal kun je hiervoor terecht in een fancy bus, lees de ‘Mobile Health & Performance Lab’ van HAN SENECA. Dit keer was het in Nijmegen, op het SENECA-hoofdkwartier zelf, waar een compleet studententeam klaarstond om mijn gezondheid snel doch scherp tegen het licht te houden.

Probleemkonijn
Al bij de korte intake bleek dat ik die warming-up beter niet had kunnen doen. Een conditietest zat er namelijk niet bij, op deze demonstratiedag. Als gevolg daarvan was mijn ‘rusthartslag’ aan de hoge kant; dat begon lekker zo. Bovendien had ik nog fors getafeld vlak voordat ik op de fiets sprong, wat de bloeddrukwaarden sowieso onbetrouwbaar maakte. Goed bezig, Hans…

Testroute
Gelukkig bleek ik niet nóg meer uitglijders te hebben begaan en kon ik verder regulier deelnemen aan de testroute die ze voor deelnemers hadden uitgestippeld. Mijn lengte, gewicht, buikomvang, vetpercentage, Body Mass Index, knijpkracht in de handen, reactiesnelheid en balans: het werd allemaal vlotjes en vaardig vastgesteld en genoteerd. In tien minuten was het kunstje geklaard.
Over een paar dagen krijg ik de officiële uitslag en duiding per mail. Spannend, hoewel ik al geruststellend te horen kreeg dat ik het er best goed vanaf had gebracht — vergeleken met andere vergrijzende leesbrilmannen van 54 jaar dan.

Vrouwen (wel) in balans
Geen vuiltje aan de lucht dus op het eerste oog, afgezien van die balansoefening. De instructie luidde: met de ogen dicht op één been staan en het andere been tot kniehoogte optrekken, en dan ‘gewoon’ zo blijven staan. Hoe moeilijk kan dat zijn? Binnen tien tellen ging het bij mij mis. Ik kreeg, uit medelijden neem ik aan, een herkansing, met een minimaal beter resultaat.
Dat stak bleekjes af tegen de stakunst van de studente die na mij aan de beurt was. Met de rust van een reiger stond ze een eeuwigheid eenbenig in balans; ook nog steeds toen de begeleidende vierdejaars Sportkunde Wendy Vreeman me bemoedigend toesprak: “Niet verwonderlijk, dat zien we al de hele dag. Vrouwen kunnen dit nu eenmaal een stuk beter dan mannen.”

Spring op de bus
Los van die kleine tik op de mannelijke lip kan ik iedereen zo’n gezondheids-apk oprecht aanbevelen. Al is het maar omdat je in tien minuten een beter beeld krijgt van hoe de vitaliteitsvlag er bij jou bijhangt. Spring dus vooral op de HAN SENECA-bus zodra de kans zich voordoet. Zelf ben ik in ieder geval liever een struikelende reiger dan een struisvogel.

Meer weten over HAN SENECA of de diverse soorten health checks in hun aanbod? Mail naar: seneca@han.nl

Vitality Week 2020: van 13 tot en met 16 januari 2020 wordt er voor de eerste keer een Vitaliteitsweek georganiseerd. De HAN en Compass Group Eurest supporten deze gezonde week die in het teken staat van beweging, gezonde voeding en mindset.

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

More From Medium

More on Students from sambyhan

More on Students from sambyhan

SAM
Feb 17 · 4 min read

More on Students from sambyhan

More on Students from sambyhan

SAM
Feb 17 · 3 min read

14

More on Education from sambyhan

More on Education from sambyhan

SAM
Feb 14 · 5 min read

2

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade