Hero Entrepreneurs: “Denk groot”

Succesverhalen van Swappfiets en Tony’s Chocolonely

SAM
SAM
Sep 25, 2019 · 4 min read

Bij Hero Entrepreneurs leren ondernemende studenten vol bewondering van de successen van Swappfiets en Tony’s Chocolonely. “Heb je een tip voor nog zo’n idee?”

Tekst: Walter Baardemans
Foto’s: Marcel Krijgsman

Het is druk op de startersmarkt ‘Meet the experts’ van de ondernemersbijeenkomst Hero Entrepreneurs. Jesper Kremer, tweedejaarsstudent Ondernemerschap en Retail Management, heeft net juridisch advies ingewonnen voor zijn bedrijfsidee. “Het gaat over pennen om op te kauwen zonder gebitsklachten. Meer moet ik nu nog niet prijsgeven, hoorde ik zojuist.”

Klinkende namen
Toch is het vanavond vooral te doen om de succesverhalen van Swappfiets en Tony’s Chocolonely. De opleiding Ondernemerschap en Retail Management, het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap en Mercator Launch hebben samen voor het inspirerende Hero Entrepreneurs-event klinkende namen weten te strikken. Het auditorium van de faculteit Economie & Management in Nijmegen zit dinsdagavond 24 september nagenoeg vol en ook via livestream kijken mensen mee. “Want we willen het allemaal weten”, zegt Joost ‘the host’ Broere.

Simpel en service
“Zo moeilijk was het eigenlijk niet”, zegt Martijn Obers, medeoprichter van Swappfiets. In 4,5 jaar tijd groeide de ‘fiets met de blauwe voorband’ van een idee naar een bedrijf met 165.000 klanten in 49 steden in vier landen. Het geheim achter het succes: simpel en service, service, service. Obers: “Wij zorgen ervoor dat je altijd met een fiets op pad kunt.”
Het succes van de abonnementsfiets begon in Delft met 40 tweedehands fietsen. “Het is goed om tijdens je studie te beginnen, want dan heb je meestal niets en kun je ook weinig verliezen”, weet Obers.
Na een jaar zelf knutselen en fietsen ‘swappen’ voor 150 klanten, zetten de oprichters verdere uitbreiding stil. Martijn: “Met zijn drieën was het niet meer te doen. We stonden voor de keuze: doorgaan of stoppen. Belangrijk is dat je niet alles zelf doet. Vraag advies.”

Martijn Obers, medeoprichter van Swappfiets

Denk groot
Met een financier werd de business strak getrokken. Obers: “Een idee moet schaalbaar zijn. Alles is bij ons nu hetzelfde: we hebben overal dezelfde simpele fietsen en winkels en we werken overal met ons eigen systeem voor abonnementen, reparaties en swappers.”
Broer Rick Obers introduceerde in 2017 de Swappfiets in Nijmegen. Denk groot, geeft hij aan de jonge ondernemers in spe mee. Hij nodigt iedereen uit een hand omhoog te steken en daarna nog iets verder. “Als je weet dat je iets te pakken hebt, moet je hoge doelen stellen. Beter een doel missen, dan niet proberen. Je komt altijd verder dan je denkt.”

De vraag hoe om te gaan met niet betalende klanten uit de doelgroep, leidt tot hilariteit. “Daar hebben we helaas mee te maken”, zegt broer Martijn. “Het is een gecompliceerde doelgroep. Uiteindelijk kunnen we een incassobureau inschakelen.” En hebben de broers nog tips voor nog zo’n idee? “Bespreek je idee met iedereen. Houd het vooral niet voor jezelf.”

Slaafvrij
Na de Swappfiets is een ander succesbedrijf aan de beurt. “Bij Tony’s Chocolonely gaat het niet om het product maar om het doel: 100 procent slaafvrije chocolade”, zegt Chiel Versteeg, digital marketeer van Tony’s. “Eerst was er een doel en daaromheen is een bedrijf gebouwd.”
Tony’s wil via de chocoladerepen het verhaal vertellen van 2,3 miljoen cacaoboeren die geen leefbaar inkomen verdienen en de 30.000 slachtoffers van moderne slavernij in de cacao-industrie. “Wij willen de mug zijn in de slaapkamer van de chocoladefabrikanten”, aldus Versteeg.
Dat begon met de actie van journalist Teun van der Keuken, die zichzelf in 2003 aangaf als chocoladecrimineel, omdat hij als consument medeverantwoordelijk was voor slavernij. Het leidde uiteindelijk tot de inmiddels bekende chocoladerepen in felgekleurde verpakkingen. Versteeg: “Teun werd Tony’s en Lonely gebruiken we omdat wij alleen de strijd voerden: Wij zijn crazy about chocolate, Serious about people.”

Chiel Versteeg, digital marketeer van Tony’s Chocolonely

Rollercoaster
Tony’s zet vol in op bewustwording. Maar omdat Tony’s niet betaalt voor media-uitingen, is het lastig om het verhaal te brengen. Versteeg: “Daarom sta ik hier en hebben we winkels waar we ons verhaal kunnen vertellen.” Inmiddels zijn er wilde plannen voor een experience-center inclusief rollercoaster in Zaandam. “Een rollercoaster trekt extra toeristen”, verklaart Versteeg. Ook probeert Tony’s ‘serious friends’ aan zich te binden die het doel onder de aandacht brengen.

Gekopieerde principes
Met traceerbare cacao, hogere prijzen voor boeren en langere contracten wil Tony’s het goede voorbeeld geven. En goed voorbeeld doet goed volgen, hoopt Tony’s. Versteeg: “Wij vinden het niet erg als onze principes gekopieerd worden. Albert Heijn werkt voor hun chocolade nu op dezelfde manier. Ons doel is om alle chocolade 100% slaafvrij te maken.”
De belangrijke les van Versteeg vanavond: “Doe een doel er niet bij als een marketing gimmick. Als je een goed product hebt om te verkopen, waarom heb je dan een ‘purpose’ nodig?”

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade