“Het is toch de liefde die telt”

Opening studiejaar HAN 2019–2020

SAM
SAM
Aug 30, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post
Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN, houdt zijn toespraak tijdens de opening van het studiejaar

Met een nokvolle tent, lectoren in vol ornaat en bevlogen toespraken opent de HAN in park Presikhaaf officieel het nieuwe studiejaar. “Er zit heel veel liefde in de HAN”, meldt Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur, de uitkomst van een externe visitatie. Gastspreker Ingrid Thijssen, CEO van Alliander, is minder liefdevol en gooit wat knuppels in de tent.

Tekst: Walter Baardemans
Foto’s: Rob Gieling

Kees Boele opent met doorwrochte bestuurstaal: “HAN heeft met instellingsplan 2016–2020 het startschot gegeven voor een nieuwe koers. (…) De afgelopen jaren is zichtbare vooruitgang geboekt in de cultuuromslag die daarbij hoort. De HAN beschikt over een krachtige en goed doorleefde kwaliteitsstructuur.”

Groen en geel
Hij voelt dat er mensen in de tent in park Presikhaaf zich groen en geel ergeren aan zoveel bestuurlijke zelfgenoegzaamheid. “Maar het zijn niet mijn woorden”, zegt Boele. “Het is een citaat uit het definitieve HAN ITK-instellingsrapport. Een extern panel kijkt of de HAN vanuit een heldere visie de kwaliteit van het onderwijs een beetje in het snotje heeft en houdt. Het enthousiaste antwoord is ‘ja’. Daarop volgde deze zomer een positief besluit”, meldt hij als nieuws.

Essentie
Volgens Boele proefde het panel vooral dat er “in de HAN heel veel liefde zit”. Boele: “Het is toch de liefde die telt. Voor studenten, voor onderwijs en voor onderzoek. Van docenten tot lectoren, van leidinggevenden tot conciërges. Dat is waar het in essentie om gaat. Het panel heeft onze koers ‘verstaan’. Daar ben ik vooral erg blij mee. Het heet nu kwaliteitsstructuur, maar het is slechts de naam voor die liefde, die diep verankerd is in de traditie van de HAN.”

“Niet een paar elitewetenschappers, maar hardcore elektrotechnici. Daaraan is al jaren een groot tekort” — Ingrid Thijssen

Meer jongeren voor techniek
Zij zit, met het oog op de energietransitie, met smart te wachten op een leger van goed opgeleide vakmensen, geeft ze aan. “Niet een paar elitewetenschappers, maar hardcore elektrotechnici. Daaraan is al jaren een groot tekort”, stelt Thijssen. Het is cruciaal om de capaciteit van het technisch onderwijs te vergroten en ervoor te zorgen dat meer jongeren voor techniek kiezen, vindt zij.

Image for post
Image for post
Gastspreker Ingrid Thijssen, CEO van Alliander: “We moeten niet te krampachtig vasthouden aan diploma-eisen.”

Minder eigenwijsheid
Thijssen is blij met de samenwerking tussen de Alliander bedrijfsschool en de HAN en het vernieuwende havistenprogramma van Alliander en de HAN, waarin jongeren in twee jaar worden klaargestoomd voor het technisch werkveld.
Maar om de capaciteit te vergroten pleit ze voor minder eigenwijsheid binnen het onderwijs, zodat best practices sneller van elkaar worden overgenomen, en meer innovatie in onderwijsmethoden om meer technici tegelijk te kunnen opleiden. “En we moeten niet te krampachtig vasthouden aan diploma-eisen”, gooit Thijssen een derde knuppel in de tent. “Drop-outs struikelen over algemene vakken die niets met techniek te maken hebben.”

“Waarom geldt voor een opleiding als Artificial Intelligence een numerus fixus? — Ingrid Thijssen

Reorganisatie
Volgens collegevoorzitter Kees Boele zal de komende reorganisatie helpen om de aanbevelingen uit het visitatierapport om te zetten in daden. Boele: “Daar gaan we nu mee aan de slag. Dat brengt onzekerheid, maar het gaat om meer ruimte voor de liefde voor studenten, onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk en dat met ondersteuning door een zakelijke bedrijfsvoering.”

Hij opent het nieuwe studiejaar officieel met een citaat van Jan Amos Comenius: “Bij de leerlingen moet een serieuze liefde worden gewekt voor het vak waarvoor zij komen. Zij moeten inzicht krijgen in de waarde en het nut en plezier dat het desbetreffende vak voor hen kan hebben.”

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor…

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store