sambyhan
Published in

sambyhan

Iedereen is voor duurzaam zo lang je er zelf geen last van hebt

“Het is aan de klant of we gerecyclede kunststof gebruiken”

Foto: Jeremy Bishop op Unsplash.com

“Misschien moeten we terug naar een samenleving waarin het weer meer draait om welzijn dan welvaart”

“Je moet het op EU-niveau regelen. Doe je het nationaal, dan prijs je je zelf alleen maar uit de markt”

Martin van Dord van Rethink Plastics (foto: Com-Magz)
Fred de Jong, Associate Lector Sustainable Finance & Tax van de HAN (foto: Raphael Drent)

--

--

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store