Innovatieversneller: Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen

Zet in de rug voor het Gelderse mkb

SAM
SAM
Feb 21 · 3 min read
Image for post
Image for post
DWAN-coördinatoren Ben Cornelissen (links) en Mark Rozenboom

Willen we in Nederland geen natte voeten of lege magen krijgen, dan is er maar één weg vooruit: duurzaamheid en digitalisering. Maar digitaliseren is vooral voor het mkb simpeler gezegd dan gedaan. In Gelderland kunnen ze hiervoor vanaf 2 maart terecht bij de Digitale Werkplaats, op de Arnhemse HAN-campus.

Tekst: Hans Wanningen
Foto: Gema Pérez

Digitalisering biedt ondernemingen alle kansen van de wereld om florerend en concurrerend te blijven. Maar met name het (kleinere) midden- en kleinbedrijf (mkb) slaagt er matig in om die kansen te verzilveren. Vandaar dat Den Haag enige tijd terug met een ambitieus mkb-actieplan is gekomen.
In dat kader werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, samen met onderwijsinstellingen, het mkb, plaatselijke overheden en andere partners, aan het opzetten van ‘mkb-werkplaatsen digitalisering’. Inmiddels hebben landelijk zes van deze werkplaatsen groen licht gekregen om aan de slag te gaan. Eén daarvan is de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN), die sinds 1 januari op de HAN-campus Arnhem is gehuisvest (Ruitenberglaan 26).

Vraagbaak voor vernieuwing
Ben Cornelissen, samen met Mark Rozenboom coördinator van de DWAN, is volop in de weer met de voorbereidingen. Cornelissen: “In zo’n mkb-werkplaats digitalisering spannen onderwijs en bedrijfsleven zich in co-creatie ervoor in om (kleinere) mkb-bedrijven wegwijs en vaardig te maken in digitale technologieën. Met als voornaamste doel adviezen te geven die hopelijk gunstig uitpakken op hun productiviteit en winstgevendheid. Dat staat ons dus ook met de DWAN voor ogen.”

In de DWAN werken ze niet alleen vóór, maar juist ook mét mkb-ondernemers. Rozenboom: “Gezamenlijk benutten we de kansen van digitalisering met het mkb door laagdrempelig en praktisch te onderzoeken en te adviseren rondom welke digitaliseringskansen er bestaan voor bijvoorbeeld klantwerving via online marketing en sales, het automatiseren van productie- en werkprocessen of het inzetten van data voor het verbeteren van de dienstverlening. Zo versnellen we de innovatie, waar niet alleen die bedrijven maar de hele regio de vruchten van gaat plukken!”

Niets doen is geen optie
Cornelissen snapt heel goed waarom juist kleinere mkb-bedrijven onvoldoende toekomen aan digitale innovatie: “Vaak ontbreekt het hen aan tijd, kennis en financiële middelen om tot de juiste keuzes en investeringen te komen. Het gaat bijna per definitie om complexe beslissingen met vaak grote impact op de bedrijfsvoering. Anderzijds: niets doen is geen optie. En vergeet niet: zonder het mkb is de hele transitie tot mislukken gedoemd. We hebben het hier over het fundament van de Nederlandse economie; landelijk zijn er meer dan één miljoen mkb-ondernemers, die ruim tweederde van alle werkgelegenheid verschaffen.”

Vertrouwd adres
Dat de nieuwe digitale werkplaats in een belangrijke behoefte voorziet, lijdt dus geen twijfel. Maar dan moeten mkb'ers wel de weg ernaartoe weten te vinden. Cornelissen: “Dat heeft nu al onze aandacht. We gaan ervan uit dat wij voor ondernemers in de regio een vertrouwd adres worden. Een loket waar ze aankloppen met digitaliseringsvraagstukken waar ze nu eigenlijk nog niet goed raad mee weten.”

Studenten
Die goede raad krijgen de ondernemers straks onder andere van studenten van zowel de HAN als de Radboud Universiteit en de regionale roc’s, daarin bijgestaan door docenten en expert-ondernemers. Rozenboom: “Hier komt bij dat we dankbaar gebruik zullen maken van een breed palet aan regionale en landelijke expertise en ervaringsgegevens. Met ‘we’ bedoel ik dan het HAN-Student Research Center, dat de regie heeft over de DWAN. De studenten komen dus uitstekend beslagen ten ijs.”

Arnhem, Nijmegen… and beyond
Cornelissen heeft een onwankelbaar geloof dat de DWAN zich zal gaan bewijzen: “De uitdaging is vooral om alle regionale mkb-organisaties en -verenigingen ermee vertrouwd te maken. Met als doel dat over vier jaar de DWAN positief bekend is bij het regionale mkb en er een gedegen samenwerking op gang is gekomen. Dat gaat ons lukken, overigens ook voorbij de stadsgrenzen van Arnhem en Nijmegen.” Parallel aan de DWAN worden er ook digitale werkplaatsen opgezet in Twente en Zwolle. Gezamenlijk vormen deze drie werkplaatsen het ‘Oost-Nederlands netwerk voor kennisdeling, samenwerking en co-creatie’. “De voorbereidingen vorderen”, zegt Cornelissen. “De officiële kick-off is gepland voor april. Maar we staan allemaal te popelen om met het échte werk te beginnen!”

Bronnen: HAN-Student Research Center; Katapult; HAN.nl

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor…

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store