‘Leren uit boeken? Hopeloos achterhaald!’

Hoorcollege Learning and performing in the flow of work

SAM
SAM
Apr 3, 2019 · 4 min read
Bob Mosher, expert op het gebied van leren en presteren, legt zijn ‘5 Moments of Need’ uit.

Waar leert een mens uiteindelijk het meeste van: de praktijk, of met de neus in de boeken zitten? Na de lezing ‘Learning and performing in the flow of work’, gisteren in het I/O gebouw in Nijmegen, was het antwoord duidelijk.

Tekst: Hans van Lissum
Foto’s: Marcel Krijgsman

In een dubbel hoorcollege, georganiseerd door de HAN-opleiding Learning & Development in Organisations, vertelden twee Amerikaanse experts op dit gebied op luchtige, bijna laconieke wijze dat we het in de toekomst niet moeten zoeken in de vakliteratuur of de schoolbanken, maar veel meer in de praktijk. De zaal vol al dan niet aanstormende ‘learning professionals’, veelal van de opleiding Learning & Development van de HAN, hoorde gretig toe.

Handen omhoog
Allereerst was daar Bob Mosher: al dertig jaar actief in de ‘L&D’-industrie en daardoor gezien als een pionier op het gebied van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Hij hamerde erop dat we momenteel leven in een verschuivend tijdperk wat betreft de zakenwereld. Allereerst vroeg hij de zaal terug te denken aan hoe ze waren toen ze hun vak nog moesten leren. Wat waren de belangrijkste uitdagingen waar ze uiteindelijk het meeste uit hadden gehaald? Hij laat een lijstje zien op het scherm, en de handen gaan bijna allemaal bij dezelfde punten omhoog: die van begeleiding, coaching en vooral: leren van je fouten gedurende de praktijk.

Bob Mosher: “Wie hééft het nog over e-learning?”

Ouderwets
Andere punten staan er ook bij, zoals e-learning, en de ouderwetse klas waar een ouderwetse docent de benodigde kennis nog aan de man probeert te brengen. Hij lacht er bijna schamper om. “Wie hééft het nog over e-learning?”, vraagt Mosher zich hardop af. Hopeloos ouderwets, vindt hij. Coaching, leren op het werk, begeleiding en de voornoemde fouten maken: dát is waar je pas écht iets van leert, is zijn -niet onbescheiden- mening. “Je kunt niet ergens heen gaan en zeggen: ‘Ik wil vijf dagen training en dan weet ik alles’. Je gaat per slot van rekening ook niet naar de dokter en zegt: ik wil negen Advil want mijn arm doet pijn. Nee, je wilt dat de dokter vragen stelt, je analyseert, en uitvogelt wat jij echt nodig hebt.”

Voelen hoe de praktijk is
Daarmee was de lijn naar succesvol Learning & Development snel getrokken. “Je moet erachter komen wat jij en anderen écht nodig hebben. En dat doe je door te dóen, te proberen, te voelen hoe de praktijk is. Daar is een klaslokaal dus bij uitstek volstrekt ongeschikt voor. Ik had vroeger een tien plus voor boekhouding. Maar maakte mij dat een betere boekhouder? Nee, natuurlijk niet. Geen hond in deze zaal zou willen dat ik zijn administratie doe. Al zou het mijn leven redden: ik zou het niet kunnen.”

“Klassieke training zoals we die nu kennen, moet in de toekomst hooguit een kwart van het hele leerproces uitmaken”

Leren in de workflow
Mensen moeten het vak volgens Mosher leren in de workflow. Want dan hebben ze niet eens dóór dat ze aan het leren zijn, is zijn theorie. “En dan hoef je je werk ook niet steeds stil te leggen omdat er weer een hele stapel boeken is die gelezen moet worden. Natuurlijk is informatie nodig. Maar die geef je mensen op precies het juiste moment, terwijl ze aan het werk zijn, zodat ze er meteen in de praktijk mee aan de slag kunnen.

De eerste keer
“Klassieke training zoals we die nu kennen, moet in de toekomst hooguit een kwart van het hele leerproces uitmaken”, gaat Mosher verder. En daarvoor zijn toevallig zijn befaamde ‘5 moments of need’ van toepassing. Mensen blijken het meest gemotiveerd om iets te leren wanneer ze iets voor de eerste keer leren, wanneer ze meer willen leren over een onderwerp, als het geleerde in de praktijk toegepast moet worden, er zich problemen voordoen en wanneer er dingen anders gedaan moeten worden.

Corprate learning-expert Elliott Masie: “Veel banen zullen binnenkort radicaal veranderen.”

Je moet nieuwsgierig zijn
Daar kon tweede spreker Elliott Masie, een van de belangrijkste namen op het gebied van corporate learning, zich volmondig bij aansluiten. Volgens hem gaan mensen niet leren wanneer ze niet nieuwsgierig zijn. En juist snel willen -en kúnnen- leren, is in een snel veranderende wereld volgens Masie essentieel. “Wat je leert bij Learning & Development is één van de belangrijkste skills die je kunt hebben. De wereld is in crisis. Veel banen zullen binnenkort radicaal veranderen. Wie bijvoorbeeld werkt in de verpleging gaat veel meer te maken krijgen met robots. Of neem een bedrijf als McDonalds: vijfenzeventig procent van het werk zal daar in de toekomst geautomatiseerd zijn. En wat de skills gaan zijn die we dan nodig hebben, weten we nu nog niet.”

Omgaan met nieuwe technologie
Het was om die reden dat Masie de HAN prees als grote speler in het aanbieden van L&D. “Weet wel dat bedrijven als Google niets geven om zaken als diploma’s. Het gaat in de toekomst veel meer om hoe je je slim door een constant veranderende wereld navigeert richting het juiste antwoord. De kwaliteit en het belang van het geschreven woord wordt alsmaar minder: het gaat om flexibiliteit, om het omgaan met nieuwe technologie. En vooral: daar fouten in kunnen maken. Want falen motiveert, en juist daar leer je van.”

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor…

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store