Olga Helmigh
Apr 8 · 3 min read

Jonge kinderen trekken vaak hun schoenen verkeerd om aan, met ‘bananenvoeten’ of ‘bokkenpoten’ tot gevolg. Student company SoChange heeft dé oplossing: aan iedere schoen een figuurtje die één geheel vormt als je de schoenen links en rechts op de juiste manier aantrekt.

“Nee, we hebben geen kinderen en kunnen onze schoenen gelukkig zelf zonder problemen aantrekken”, lachen Anita Rasing en Luuk Rutten. Zij hebben samen met vier andere studenten van de opleiding Ergotherapie de student company opgezet en ‘RightSide’, zoals het schoenenhulpje heet, gelanceerd. “Het is een vrolijk thema, dus we vonden het meteen leuk om ermee aan de slag te gaan.” Is het ook hoognodig? “Nou, het is uiteraard geen ramp als een kind zijn schoenen andersom aandoet”, aldus Luuk. “Maar ze leren links en rechts duiden en zijn bezig met fijne motoriek.” Daarbij is het gewoonweg leuk. “Je wakkert nieuwsgierigheid aan: hoe ziet het figuurtje eruit als-ie één geheel vormt?”

Student company SoChange, met uiterst rechts Luuk en Anita

Stampen en ravotten
De eerste stap van SoChange, die haar naam koos vanwege de tip om rekening te houden met potentiële klanten in het buitenland, is onderzoeken of er al soortgelijke producten op de markt zijn. “Er bestaan al hulpmiddelen, maar dan vooral stickers en labels die je ín de schoenen plakt”, vertelt Anita. “Het nadeel is dat stickers gaan krullen en vies worden door zweetvoeten, stampen in een waterplas en ravotten in de zandbak. Het is niet duurzaam. Het voordeel van The Right Side is dat ze lang meegaan, de schoen versierd is, en het kan worden doorgegeven aan broertjes en zusjes.”

De boer op
De studenten doorlopen alle stappen zelf: ze ontwerpen en maken de schoenfiguurtjes en brengen ze aan de man. “Femke uit ons team heeft zes figuren bedacht, zoals een kikker en een lieveheersbeestje. We kopen de kunststofklei en de haakjes online in en maken ze zelf”, aldus Anita. Om het product onder de aandacht te krijgen, heeft SoChange een marketingplan geschreven. Luuk: “Op Facebook en Instagram promoten we ‘RightSide’, en we hebben ook influencers aangeschreven. Dat zijn vaak moeders die een succesvolle blog hebben en ons kunnen aanprijzen bij hun publiek, die natuurlijk onze doelgroep vormt.” Toch gaan ze ook offline de boer op. “Met drie basisscholen hebben we de afspraak dat we mogen flyeren, net als bij een paar kinderdagverblijven.”

De helften vormen één geheel

Lekker lopen
Met de hulp van Jong Ondernemen, hun HAN-begeleiders van Ergotherapie en aandeelhouders (“onze familie en vrienden”) is SoChange goed van start gegaan. De student company gaat er sowieso mee door tot juni. “Daarna is het project over. Tenminste, dan hoeft het niet meer in het kader van de studie”, aldus Luuk. “Maar als het tegen die tijd lekker loopt qua verkoop en promotie, gaan we er misschien wel mee door.” Anita ziet dat ook wel zitten. “We vinden het tot nu toe ontzettend leuk. En wie weet gaan we nog meer producten uitbrengen.”

Interesse gekregen in de handige schoenfiguurtjes? Kijk op hun website!

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Olga Helmigh

Written by

Journalist met focus op human interest, cultuur, onderwijs en media. Redacteur bij SAM, het journalistieke medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen.

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade