Onderwijs op z’n leukst: je eigen drone bouwen

Q-highschool en HAN bundelen krachten

SAM
SAM
Sep 25 · 3 min read
Image for post
Image for post
Leerlingen leren een drone bedienen, op locatie aan de HAN (foto: Ralph Schmitz)

Veertien leerlingen van middelbare scholen in en om Arnhem storten zich momenteel enthousiast op het leeravontuur “Bouw je eigen drone”. Onderwijs op z’n leukst. De HAN doet mee, ook uit eigenbelang.

Zeg “drone” en jongeren met een passie voor techniek denken al gauw: droom. Vertel je er ook nog bij dat ze op school zelf aan een drone mogen sleutelen, dan zijn ze helemaal in de zevende hemel. De droom komt nu uit voor veertien leerlingen die leren hoe ze dit hoogwaardige staaltje technologie alle kanten uit kunnen dirigeren, met hun smartphone nog wel. Verder gaan ze buurten bij een bedrijf dat dagelijks drones de lucht in stuurt.

Toepassingen in overvloed
Daarnaast leren ze wat drones allemaal voor onze samenleving kunnen betekenen: van medicijnen afleveren tot hoogspanningskabels controleren. En van criminelen opsporen tot doorgeven aan de boer dat hij zijn oogst moet binnenhalen of zijn watersproeiers zuiniger kan afstellen. Maar ook voor de schaduwkanten van de inzet van drones is aandacht; vogelaars, piloten en privacy-waakhonden, bijvoorbeeld, zijn er een stuk minder jubelend over.

Image for post
Image for post

Energietalent
Dit alles en meer staat op het menu bij het leeravontuur Bouw je eigen drone. SEECE-energietalent speelt daarbij een prominente rol. Dit onderdeel van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise legt de koppeling tussen middelbare scholen en de energiegerelateerde opleidingen van de HAN. Deze en volgende maand dragen ze actief bij aan dit innovatieve onderwijsaanbod van de Q-highschool. Door het lesprogramma mee te ontwerpen, maar ook door expert-docenten en HAN-locaties beschikbaar te stellen, waaronder het Fablab Arnhem.

Emiel Helmink: “De ene leerling wil leren vliegen, de ander een drone ontwerpen en weer een ander wil meer weten over de toepasbaarheid van drones”

Q-highschool
De Q-highschool is opgezet door de Gelderse onderwijsgroep Quadraam, waarin veertien middelbare scholen uit de regio Arnhem, de Liemers en de Overbetuwe samen optrekken. In deze virtuele school wordt al het onderwijs in een innovatief jasje gestoken. Leerlingen leren er met en van medeleerlingen van andere scholen, niveaus en leeftijden. De gemeenschappelijke noemer is telkens de gedeelde interesse in een van de avonturen uit het aanbod.

Image for post
Image for post
Leonie Dijkhof van SEECE-energietalent (foto: Ralph Schmitz)

Allesbehalve saai
Emiel Helmink, decaan en docent Aardrijkskunde aan het Lorentz Lyceum, verbaast het niks dat de lessen bij de leerlingen in de smaak vallen: “Het aanlokkelijke van de avonturen van de Q-highschool is dat leerlingen van verschillende scholen, niveaus en leeftijden aan de slag gaan met vragen en uitdagingen die hen werkelijk bezighouden. In dit avontuur draait alles om de drone. De ene leerling wil leren vliegen, de ander wil een drone ontwerpen en weer een ander wil meer weten over de toepasbaarheid van drones. In samenwerking met de HAN helpen wij leerlingen antwoorden en oplossingen te vinden. Dat is een keer wat anders dan een docent die het voorkauwt of bepaalt…”

Leonie Dijkhof: “We hopen met de Q-highschool veel nieuwe avonturen op touw te zetten. Allebei willen we de las tussen vo en hbo hechter maken”

Startschot
Het blijft niet bij dit ene initiatief. Eerder is het een startschot voor verdere samenwerking. Leonie Dijkhof, medewerker bij SEECE-energietalent, kijkt er al naar uit: “Na deze eerste pilot hopen we met de Q-highschool nieuwe avonturen op touw te zetten. Als hogeschool zijn we erg blij hen hierin te kunnen ondersteunen. Allebei willen we de las tussen vo en hbo hechter maken. Wij willen deze enthousiaste scholieren in aanraking laten komen met de technische opleidingen van de HAN. De arbeidsmarkt snakt naar goed opgeleide professionals, zeker in de technische beroepen. Alleen al om de energietransitie waar te maken. Voor ieder energietalent dat zijn diploma op zak heeft, liggen de banen voor het oprapen.”

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor…

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store