Online onderwijs HAN schiet in allerhoogste versnelling

Corona als kans

SAM
SAM
Mar 23 · 4 min read
Ondersteuningsloket in het iXperium Nijmegen (oude situatie, vóór de stringente 1,5 meter-afstandsrichtlijn) (foto: Ralph Schmitz)

Bij de HAN neemt het online leren de laatste dagen een immens hoge vlucht. Collega’s uit alle HAN-geledingen zetten werkelijk ieder zeil bij om in tijden van corona de studenten bij de les te houden. Esther van Popta, Senior Adviseur Onderwijs en Onderzoek met ICT, is een van de regisseurs achter de schermen. Ze praat ons bij over deze nimmer vertoonde digitale krachttoer.

Tekst: Hans Wanningen

De afdelingen van Services en Staf, functioneel beheerders, ICT’ers, de dienst Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorg (OOK), de servicedesks, iXperium-medewerkers, de thuiswerkende docenten, noem maar op, iedereen werkt momenteel snoeihard met maar één doel voor ogen: in luttele dagen een grootschalig online leeraanbod uit de grond stampen voor de ruim 35.000 HAN-studenten. Opdat zij allemaal door kunnen met hun studie. Het is een operatie zonder weerga, zoals die op oneindig veel scholen verspreid over onze planeet nu gaande is.

“Zorg dat je de basisvoorzieningen voor jouw opleiding zo vlug mogelijk in de lucht hebt”

Breed palet op intranet
De prangende vraag is natuurlijk: waar kun je aankloppen om zelf ook goed en gauw met onderwijs op afstand aan de slag te gaan?
Esther van Popta: “Het eerste adres is de HAN-brede intranetpagina , die we dagelijks op grond van voortschrijdend, collectief inzicht verfijnen en verdiepen. Studenten en docenten krijgen hier direct toegang tot een breed palet aan tools, tips en werkvormen voor onderwijs op afstand. Het lijkt me heel zinvol als elk opleidingsteam de hier geboden handvatten aangrijpt om, op grond van de eigen prioriteiten, gezamenlijk te bepalen welke van de mogelijkheden ze gaan gebruiken. Met als vuistregel: first things first and keep it simple. Zorg dat je de basisvoorzieningen voor jouw opleiding zo vlug mogelijk in de lucht hebt.”

Nog meer hulptroepen
In de frontlinie staan verder de multidisciplinaire teams bij de twee , tijdelijk gehuisvest in iXperium Nijmegen en iXperium Arnhem. Zij helpen docenten, opleidingscoördinatoren en andere HAN-medewerkers met raad en daad bij alles wat raakt aan digitaal leren. (Vorige week waren dit nog fysieke loketten, maar vanwege het besmettingsgevaar zullen ze vanaf 24 maart uitsluitend online operationeel zijn.) Daarnaast is het een drukte van belang bij de van ICT, waar talloze vragen van vooral studenten over inloggen, apps et cetera een adequaat antwoord krijgen. En ook in de decentrale ondersteuning bij de opleidingen zet iedereen de schouders eronder.”

Esther van Popta (foto: Rob Gieling)

Office 365 voor iedere student
Online leren is natuurlijk niet nieuw bij de HAN. Zo biedt een waaier aan mogelijkheden voor de distributie van digitaal leermateriaal. Maar voor de herculesopgave waarvoor de HAN zich nu gesteld ziet, is méér nodig. Afgelopen week is daarom voor alle studenten Office 365 beschikbaar gesteld. Van Popta: “Dat geeft ruimte om een nóg groter deel van het onderwijs online aan te bieden. Bijzonder handig daarbij is het werken met Teams, om via videobellen interactief samen te werken, van afstemmingsoverleg tot groepsopdracht.”

Leren werken met Teams
Uitdagend is wel om overbelasting van Teams tegen te gaan, nu er bij de HAN binnen een paar dagen duizenden(!) digitale teams zijn aangemaakt. Geen wonder dat er soms technische hick-ups zijn, zoals vertragingen in de verbinding, hoe hard er bij ICT ook gewerkt wordt. Ook bij Microsoft is het alle hens aan dek. Want ineens klampt de hele wereld zich vast aan deze digitale reddingsboei.

Voor studenten is Teams erg leuk omdat het laagdrempelig en uitnodigend is, met opties voor smileys en korte berichtjes

Sowieso is het goed om te beseffen dat Teams, uiteraard, geen tovermiddel is. Van Popta: “Zelf merkte ik gisteren na vier overleggen in Teams dat op deze manier communiceren veel concentratiekracht kost. Ik was aardig gevloerd ’s avonds. En dat hoor ik van alle kanten, het is behoorlijk intensief werken. Dat is ook een leerproces. Bijvoorbeeld: door elkaar heen praten is in een fysiek overleg al best hinderlijk; in Teams wordt het meteen een kakafonie en versta je werkelijk geen woord meer. Je moet je aanleren om vaak een paar secondes stilte in te lassen.”
Online vergaderen en samenwerken vergt dus nieuwe spel- en gedragsregels. En van studenten en medewerkers vergt het bovendien een extra portie zelfredzaamheid en discipline.

Crisis als kans
Wat helpt: studenten lijken het erg leuk te vinden om in Teams met elkaar te communiceren. Onder meer doordat het laagdrempelig en uitnodigend is, met opties voor smileys en korte berichtjes. Van Popta is niet verbaasd: “Het sluit goed aan op hun eigen leefwereld, waarin veel online gebeurt. Maar ook de medewerkers zijn er volop mee in de weer. Het gaat ongelofelijk hard. Daar kan geen ICT-implementatieproject of draagvlaktraject tegenop.”

Onder druk wordt alles vloeibaar, zo blijkt maar weer. Bij alle ellende is deze crisis dus ook een kans: het online leren en werken krijgt een enorme duw in de rug.

Kijk ook naar deze over het Ondersteuningsloket in iXperium Nijmegen.

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

More From Medium

More on Education from sambyhan

SAM
Mar 27 · 4 min read

More on Corona from sambyhan

More on Corona from sambyhan

Presenteerblaadje (column)

SAM
Mar 27 · 3 min read

More on Corona from sambyhan

SAM
Mar 26 · 3 min read
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade