RAGweek Nijmegen in volle gang

Raïssa Soeter
Feb 27 · 2 min read
Photo by John Cameron on Unsplash

Tijdens de jaarlijkse RAGweek zetten Nijmeegse studenten zich een week in voor een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Plastic Soup Foundation en Villa Pardoes.

Het bestuur van RAGweek Nijmegen 2019 met Ikara Hassan (derde van links) als voorzitter (foto: Fabian Kok)

Verschillende Nijmeegse studieverenigingen organiseren deze week eetacties, borrels, veilingen, bingo- en spelavonden. Ook gaat er traditiegetrouw een naaktkalender in de verkoop. Alles voor het goede doel. Dit jaar koos het RAGweek-bestuur voor de Plastic Soup Foundation (internationaal) en Villa Pardoes (nationaal). De opbrengst (het afgelopen jaar maar liefst 26.555,50 euro) wordt tijdens een borrel in april feestelijk onthuld.

Naast geld ophalen wordt er ook gewerkt aan bewustzijn. Zo nodigde studievereniging Nopfy de Plastic Soup Foundation uit voor een informatieve presentatie op de HAN. Campagnevoerder Lisette van Effrink vertelde de aanwezige Paramedische studenten gisteravond over de wereldwijde problematiek door overconsumptie van plastic, gezondheidsgevaren van microvezels en lopende PSF-campagnes zoals ‘Schone Rivieren’ en ‘Beat the Microbead’.


De RAGweek is een traditie die is overgevlogen uit Engeland. Engelse studenten schreven omstreeks 1900 gedichten op ‘rags’ (vodjes) voor arme mensen in de samenleving. Deze liefdadigheidsactie groeide uit tot een traditie waarbij Engelse universiteitssteden gezamenlijk meer dan een half miljoen pond per jaar inzamelen voor goede doelen. In 2000 organiseerden Maastrichtse studenten de RAGweek voor het eerst in Nederland. Utrecht volgde in 2005 en Nijmegen in 2008.

Meer weten? Kijk op www.ragweeknijmegen.nl.

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Raïssa Soeter

Written by

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade