Plastic Soup Foundation te gast op de HAN

RAGweek Nijmegen in volle gang

Raïssa Soeter
Feb 27, 2019 · 2 min read
Image for post
Image for post

Tijdens de jaarlijkse RAGweek zetten Nijmeegse studenten zich een week in voor een goed doel. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Plastic Soup Foundation en Villa Pardoes.

Image for post
Image for post

Verschillende Nijmeegse studieverenigingen organiseren deze week eetacties, borrels, veilingen, bingo- en spelavonden. Ook gaat er traditiegetrouw een naaktkalender in de verkoop. Alles voor het goede doel. Dit jaar koos het RAGweek-bestuur voor de Plastic Soup Foundation (internationaal) en Villa Pardoes (nationaal). De opbrengst (het afgelopen jaar maar liefst 26.555,50 euro) wordt tijdens een borrel in april feestelijk onthuld.

Image for post
Image for post

Naast geld ophalen wordt er ook gewerkt aan bewustzijn. Zo nodigde studievereniging Nopfy de Plastic Soup Foundation uit voor een informatieve presentatie op de HAN. Campagnevoerder Lisette van Effrink vertelde de aanwezige Paramedische studenten gisteravond over de wereldwijde problematiek door overconsumptie van plastic, gezondheidsgevaren van microvezels en lopende PSF-campagnes zoals ‘Schone Rivieren’ en ‘Beat the Microbead’.


De RAGweek is een traditie die is overgevlogen uit Engeland. Engelse studenten schreven omstreeks 1900 gedichten op ‘rags’ (vodjes) voor arme mensen in de samenleving. Deze liefdadigheidsactie groeide uit tot een traditie waarbij Engelse universiteitssteden gezamenlijk meer dan een half miljoen pond per jaar inzamelen voor goede doelen. In 2000 organiseerden Maastrichtse studenten de RAGweek voor het eerst in Nederland. Utrecht volgde in 2005 en Nijmegen in 2008.

Image for post
Image for post

Meer weten? Kijk op www.ragweeknijmegen.nl.

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor…

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store