Stilte gewenst, ook in Nijmegen

Silence4You opent de poorten

SAM
SAM
Nov 27, 2019 · 4 min read
Lobke Hulst, een van de initiatiefnemers van Silence4You

De HAN Campus Arnhem kent al sinds geruime tijd een stilteplek, Silentium. Zo’n oase van rust konden studenten en medewerkers op de Nijmeegse campus ook wel gebruiken. En dat is gelukt: op 26 november opende Silence4You de poorten. Oud-studente Lobke Hulst stond aan de wieg ervan.

Tekst: Hans Wanningen
Foto’s: Ralph Schmitz

Veel studenten gaan gebukt onder stress. Blader maar eens door de berg alarmerende rapporten over dit heikele thema. Of vraag het de studenten zelf, dan weet je meteen hoe laat het is. Hoog tijd dus voor een stilteruimte in het Nijmeegse. Stressreductie, bewustwording en studentenwelzijn, daar draait het allemaal om in Silence4You. Initiatiefnemer en oud-studente Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) Lobke Hulst: “Een ruimte om écht tot jezelf te komen was er nog niet. Nu wel, een verademing en verrijking op de Nijmeegse campus.”

Wat maakt Silence4You in jouw ogen zo speciaal?
“De HAN heeft een fijn aanbod aan mindfulness- en compassietrainingen, gesprekken met een studentenpastor, noem maar op. Helaas weet dat maar een kleine minderheid van met name de eerste- en tweedejaars.
In Silence4You kun je desgewenst in je eentje bijvoorbeeld mindfulness, meditatie of yoga beoefenen. Maar ook vinden vanaf nu diverse bestaande trainingen en workshops hier een sfeervol onderkomen. Zo brengen we onze drie doelen van stressreductie, bewustwording en studentenwelzijn sterker onder de aandacht bij studenten en medewerkers. De hoop is dat zij er zo meer vertrouwd mee raken. En verder willen we dat ze het tot hun eigen ruimte maken, waar ze zich welkom en op hun gemak voelen.”

“Ik wilde studenten geven wat ik zelf heb gemist: een plek om tot jezelf te komen en je hoofd ‘leeg’ te maken”

Wat ik zelf heb gemist, wilde ik graag voor elkaar krijgen voor de volgende groepen studenten: een plek die jou naast alle drukte even verstilling geeft. Een plek voor studenten om tot zichzelf te komen en om het hoofd ‘leeg’ te maken.”

Wat zijn de conclusies uit jullie onderzoek?
“Bijna alles staat bij de HAN in Nijmegen in het teken van studeren en sociale interactie. Neem de kantine. Daar kun je natuurlijk naartoe als je geen les hebt. Maar de drukte is daar niet minder. De respondenten hebben behoefte aan een plek waar ze echt tot ontspanning kunnen komen. Daarbij vinden ze het fijn om handvatten te hebben voor wat er in die ruimte gedaan kan worden. Een aanbod aan oefeningen en trainingen maakt de drempel lager, waardoor ze makkelijker naar binnen zullen stappen.”

Stiltewandeling bij de opening van Silence4You

Gaf jullie onderzoek het beslissende zetje voor de nu geopende ruimte?
“Voor een belangrijk deel wel. Veel docenten probeerden al jaren een stilteruimte op de campus gedaan te krijgen. Naast ons onderzoek zijn we met hen en een medewerker van HAN Huisvesting gaan uitpluizen wat de opties hiervoor waren. Toen eenmaal het College van Bestuur groen licht gaf, konden we aan de slag.”

Waarom de naam ‘Silence4You’?
“Een naam als ‘stilteruimte’ zou niet handig zijn, dan denken studenten en docenten direct aan een plek waar in stilte wordt gestudeerd. Uit ons onderzoek blijkt bovendien dat studenten een Engelse naam meer aanspreekt. Een waar wel het woord stilte in voor komt, zodat de naam vrijgeeft waartoe de ruimte dient. Meerdere namen kwamen voorbij. De kern was steeds: deze ruimte is een plek voor jou. Een plek voor jou in stilte; zo werd het Silence4You.”

Heb je nog een goede tip voor je medestudenten hoe ze bewuster en relaxter in het leven kunnen staan?
“Je studietijd gaat om méér dan alleen studeren. Neem er geregeld afstand van door je te richten op je passies en hobby’s; geef vrij baan aan alles wat een glimlach in je opwekt.”

Studentendecaan Astrid Sluis, tijdens de opening van Silence4You: “Een groot goed, deze nieuwe ruimte. Voor een aanzienlijk aantal studenten is het pure noodzaak om zich op drukke dagen op de campus even terug te kunnen trekken, rust te nemen en tot zichzelf te komen. Om uiteenlopende mentale en fysieke redenen. Alleen zo kunnen deze studenten hun studie met goed gevolg afronden.”

Silence4You bevindt zich in A4.16, Kapittelweg 33, Nijmegen. Medewerkers zijn er net zo goed welkom als studenten.
Meer weten? Neem dan contact op met studentendecaan Astrid Sluis:
A.Sluis@han.nl

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade