Tijd voor ‘trage vragen’ bij Arnhem Student Point

Gesprek met studentenpastor Iris Springvloet

SAM
SAM
Jan 14 · 4 min read
Studentenpastor Iris Springvloet: “Zelf ben ik humanist. Fundamentele geloofsvragen kan ik niet specifiek beantwoorden, dan verwijs ik studenten door.”

Zoek je antwoorden op levensvragen of aansluiting met andere studenten, dan kun je terecht bij Arnhem Student Point (ASP). Iris Springvloet werkt er als studentenpastor.

Tekst: Hanneke Sizoo
Foto: Ralph Schmitz

Als geen ander weet ze hoe je als jongere behoefte kunt hebben aan contact, aan een luisterend oor, aan een plek waar je jezelf hardop mag afvragen wat de zin van het leven is. Iris: “Op de middelbare school was ik een periode depressief. Ik zocht iemand om mijn verhaal bij kwijt te kunnen, maar kon alleen terecht bij een psycholoog. Daar wilde ik niet heen. Dus dacht ik: ik wil zélf degene zijn die ik niet kan vinden. Iemand waarmee je vrijblijvend kunt praten. Ondanks dat ik redelijk introvert ben, word ik in het dagelijks leven vaak aangesproken door anderen, dat gaat bijna vanzelf. Nu is dat mijn dagelijkse werk.”

Humanist
In het stichtingsbestuur van het ASP zitten leden vanuit diverse achtergronden, van lokale kerken, ArtEZ, de HAN en Van Hall Larenstein. ASP heeft niet als doel een kerk te zijn of ‘zieltjes te winnen’, maar jongeren te begeleiden bij hun zingevingsvragen. “We zijn er voor gelovigen en niet-gelovigen. Iedereen heeft zijn eigen levensverhaal. Soms gebeuren er dingen in je leven die je kunnen ontzetten en heb je wat hulp nodig om weer op je pad te komen. Inspiratiebronnen zoals muziek, natuur, boeken, gesprekken met anderen maar ook religie kunnen je daar bij helpen. Zelf ben ik humanist. Fundamentele geloofsvragen kan ik niet specifiek beantwoorden, dan verwijs ik studenten door.”

Ruimte voor écht contact
De praktijk wijst uit dat de meeste studenten naar ASP komen voor gezelligheid en ontmoeting met anderen. Dat geldt zéker -maar niet alleen- voor de internationale studenten. Er wordt samen gegeten, spelletjes gespeeld en kennis gedeeld over het vinden van je weg, soms ver van huis. “De ontmoeting met anderen zorgt voor verbondenheid, een onderdeel van zingeving,” zegt Iris. “Onderdeel zijn van een community geeft ruimte voor écht contact. Hier ontstaan mooie gesprekken, durven studenten elkaar de ‘waaromvraag’ te stellen. Je leert te reflecteren, jezelf af te vragen: waar sta ik voor, wat zijn mijn overtuiging en waarden, wat is mijn doel? Ik noem dat ‘trage vragen’. Vragen waar niet direct antwoord op is. Waar je de tijd voor moet nemen om het antwoord te vinden dat echt van jouzelf is. Loop je vast en word je teruggeworpen op jezelf, bijvoorbeeld door een burn-out, dan is het prettig dat je jezelf al wat beter kent en antwoorden hebt op zingevingsvragen. Dan heb je meer veerkracht.”

Eenzaamheidsproblematiek
De meeste studenten krijgt Iris doorverwezen via schooldecanen en studieloopbaanbegeleiders van de verschillende hogescholen. Ook zorgen haar vier studentondersteuners (twee van ArtEZ en twee van de HAN) voor nieuwe aanwas. Iris komt vooral eenzaamheidsproblematiek tegen, maar ook worsteling met verwachtingen: “Je ziet bijvoorbeeld studenten vastlopen wanneer ze een verkeerde studie hebben gekozen. Je had een droom die tegen blijkt te vallen. Wat doe je dan? Hoe ga je om met een doel dat verschuift?”
Wat betreft eenzaamheid weet Iris dat veel studenten vaak alleen op hun kamer zitten. Laatst hoorde zij een student zeggen: “Ik heb nooit iemand die me goedemorgen wenst”. “Dat is schrijnend om te horen. Voor buitenlandse studenten kan het nog ingewikkelder zijn. Enerzijds hadden zij het lef te kiezen voor een studie ver van huis. Maar als er iets ingewikkelds gebeurt, in hun thuisland of met hun studie, dan worden problemen snel extra groot en is er hulp nodig.”

WhatsAppgroep
Iris werkt onder andere samen met ‘De d3rde verdieping’, het centrum voor levensvragen in Arnhem. ‘We zijn bezig om via WhatsApp een platform op te zetten. Zoek je contact voor een wandeling, een kop koffie of een goed gesprek, dan kun je via dat platform makkelijk iemand vinden.” Ook is Iris te vinden bij de internationale agrarische hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, waar ze meditatiebijeenkomsten verzorgt voor studenten en docenten. Binnen de HAN zal Iris in de nabije toekomst ook wekelijks een bijeenkomst organiseren, waarschijnlijk in het stiltecentrum.

Heb je interesse in de activiteiten van Arnhem Student Point of behoefte aan een goed gesprek, neem contact op met Iris Springvloet: iris@arnhemstudentpoint.nl, tel. +31639709203

Facebook: facebook.com/ASParnhemInstagram: https://www.instagram.com/arnhemstudentpoint/
https://arnhemstudentpoint.nl/

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

SAM

Written by

SAM

Journalistiek medium van de Hogeschool Arnhem & Nijmegen

sambyhan

sambyhan

SAM is het online journalistieke medium van de HAN voor studenten en professionals

More From Medium

More on Students from sambyhan

SAM
Feb 21 · 3 min read

3

More on Students from sambyhan

More on Students from sambyhan

Bangerik (column)

SAM
Feb 21 · 2 min read

1

More on Han from sambyhan

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade