Laagri Coop’i / Maksimarketi rattaparkla vol. 2

Tormi Tabor
Sep 11 · 2 min read

Täpselt kaks aastat tagasi kajastasin Laagri Maksimarketi territooriumi armetut olukorda rattasõitja vaates. Mis vahepeal toimunud on?

Kahjuks tuleb tunnistada, et Coop’i territooriumil mitte just väga palju. Maanteeamet on Maksimarketi parkla ja Pärnu maantee vahele rajanud uhke uue kergliiklustee, kuid rattaga sealt poodi ei pääse. See näitab ilmselt, et Coop’i sihtrühmaks on pigem autoomanikud.

Maksimarketi parklas olev kergliiklustee.
Maksimarketi parklas oleva ja uue Maanteeameti rajatud kergliiklustee “ühenduskoht”.
Maksimarketi parklas oleva ja uue Maanteeameti rajatud kergliiklustee “ühenduskoht” lähivaates.
Uus Maanteeameti rajatud kergliiklustee.

Midagi uut ei ole ka rataste parkimisvõimaluste kohta öelda — need on täpselt sama hädised nagu 2 aastat tagasi.

Laagri Coop’i / Maksimarketi rattaparkla nr 1.
Laagri Coop’i / Maksimarketi rattaparkla nr 2.

Tahaks väga loota, et Coop’i uus juht Alo Ivask märkab siin seni kasutamata võimalust ja võidab Coop’ile ka rattaga sõitjate südamed. Tegelikult on ju vaja vaid tahet, rahaliselt ei oleks väljaminekud märkimisväärsed — näiteks selle sama parklasisese kergtee ääres oleva 4–5 autokoha asemele rattahoidjate kruvimine, äärekivi allalaskmine ja veidi värvi märgistamiseks. Jõudu selleks ja edu uues ametis!

Üks võimalik Laagri Coop’i rattaparkla asukoht.

Saue vald

Artiklid koduvalla teemadel

  Tormi Tabor

  Written by

  Saue vald

  Saue vald

  Artiklid koduvalla teemadel

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade