Citizens centraal in de Smart City

John van de Pas
Jan 14, 2019 · 4 min read

Mettina Veenstra, Lector Smart Cities, Saxion Hogeschool, Enschede:

“Ik heb een achtergrond in kunstmatige intelligentie en taaltechnologie. Na mijn promotie ben ik toegepast onderzoek gaan doen, meestal op hieraan gerelateerde gebieden. In ieder geval altijd ICT-gerelateerd. Sinds 2009 houd ik mij bezig met technologie in de openbare ruimte en sinds een jaar of vier zijn we daar binnen mijn huidige lectoraat Smart Cities bij Saxion in Enschede het label Smart City op gaan plakken.

Binnen dit lectoraat heeft de “citizen”, net als bij het platform Smart Cities & Citizens, een centrale positie. We richten ons onder andere op waardevolle toepassingen voor de burgers in de stad. We werken daarom niet alleen aan de toepassingen zelf maar ook aan methoden voor het samen met burgers ontwerpen en evalueren van deze toepassingen. De afgelopen twee jaren is daar een onderzoekslijn naast gekomen die zich richt op het nemen van slimmere beslissingen door gemeenten op basis van data.”

Photo by Franki Chamaki on Unsplash

In hoeverre is er interesse van andere partijen in onderzoek naar Smart Cities?

Mettina Veenstra: Het valt mij het afgelopen jaar op dat de behoefte aan praktijkgericht onderzoek op het gebied van slimme steden groeit. Steeds meer steden en bedrijven realiseren zich dat er technisch veel mogelijk is, maar dat de complexiteit zit in de inbedding in de gemeentelijke organisatie, in de samenwerking met bedrijven en last but not least in de relevantie voor en het betrekken van burgers. Die complexiteit kom ik bijna dagelijks tegen in mijn werk. In theorie kun je allerlei nuttige slimme toepassingen voor steden bedenken maar de praktijk blijkt weerbarstig. Een van de voorstellen waaraan het afgelopen jaar met een aantal deelnemers (hogescholen, gemeenten en bedrijven) van het platform Smart Cities & Citizens is gewerkt gaat over de complexiteit van die inbedding. Veel innovatieprojecten in steden hebben geen blijvende impact. Ondanks het potentieel van digitale innovatie en de grote hoeveelheid smartcityprojecten in steden over de hele wereld, valt het aantal succesvolle smartcitytoepassingen tegen. Er is te weinig sprake van opschaling van projectresultaten, gaven zowel deelnemende gemeenten als bedrijven aan. Onderzoek laat zien dat de remmende factoren voor dit gebrek aan opschaling talrijk en divers zijn. Ze liggen bijvoorbeeld op organisatorisch, technisch of financieel gebied of op het terrein van de acceptatie door de burger. Op een aantal van deze gebieden zijn gereedschappen — afkomstig uit wetenschap of praktijk — beschikbaar die gemeenten kunnen helpen om hun innovatieprocessen te verbeteren. Sommige gemeenten maken al gebruik van enkele van dergelijke gereedschappen. Er ontbreekt echter een toegankelijke en gevalideerde gereedschapskist voor gemeenteprofessionals om alle bekende remmende factoren voor opschalen het hoofd te bieden. Op een dergelijke praktische gereedschapskist voor gemeenteprofessionals richt dit voorstel zich.

Image for post
Image for post
Photo by John Schnobrich on Unsplash

Wat heeft het platform opgeleverd?

Mettina Veenstra: Behalve het gezamenlijk werken aan projectvoorstellen heeft het platform Smart Cities & Citizen voor mij veel nieuwe inzichten opgeleverd. De interview-keynotes met gemeenten tijdens onze plenaire bijeenkomsten gaven een kijkje in de keuken bij verschillende gemeenten. Niet alleen het type projecten dat ze doen, maar ook de manieren waarop ze samenwerken met hogescholen en hun wensen voor de op het gebied van samenwerking met hogescholen. Daarnaast waren de discussies over onderzoek doen in de smart city tussen de lectoren interessant. Je hoort nieuwe perspectieven en leert van elkaars aanpak en ervaring. Ik ben ook blij met de landelijke zichtbaarheid die het platform gecreëerd heeft voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van slimme steden. Dankzij het platform heeft een aantal deelnemende lectoren bijvoorbeeld — nog voordat het platform officieel van start ging — meegeschreven aan de NL Smart City Strategie die in januari 2017 aan premier Rutte is aangeboden. Het platform is gevraagd deel te nemen in de Strategische AdviesGroep (SAG) Smart Cities van de NEN en aan een subsidie-aanvraag bij NWO voor de Nationale WetenschapsAgenda waarbij vijf steden en regio’s met hun hogescholen en universiteiten betrokken zijn.

Image for post
Image for post
Photo by Ian Schneider on Unsplash

Welke toekomst zie je na het platform?

Mettina Veenstra: Op 1 maart 2019 loopt de subsidie voor het platform af. Zonder de financiering zal het niet vanzelfsprekend zijn het netwerk van gemeenten, bedrijven en hogescholen in dezelfde vorm bij elkaar te houden. Het organiseren van de platformbijeenkomsten kost tijd en geld. Ik hoop dat we het platform in een andere vorm kunnen voortzetten door als een soort estafette verschillende hogescholen een bijeenkomst te laten organiseren. Als dat de komende jaren een à twee keer per jaar gaat gebeuren ben ik zeer tevreden.

“ Ik ben ook blij met de landelijke zichtbaarheid die het platform gecreëerd heeft voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van slimme steden. Dankzij het platform heeft een aantal deelnemende lectoren bijvoorbeeld — nog voordat het platform officieel van start ging — meegeschreven aan de NL Smart City Strategie die in januari 2017 aan premier Rutte is aangeboden.”

(Mettina Veenstra, Lector Smart Cities)

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers…

John van de Pas

Written by

Editor, researcher, teacher @Saxion University of Applied Sciences, The Netherlands

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.

John van de Pas

Written by

Editor, researcher, teacher @Saxion University of Applied Sciences, The Netherlands

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store