Netwerk: Kernteam, Platformpartners, Topsector, SIA

John van de Pas
Jan 23, 2019 · 4 min read
Image for post
Image for post

Het Platform Smart Cities & Citizens werd tijdens de looptijd van het project (2017–2019) geleid door een kernteam van lectoren, Samen met de betrokkenen vanuit enkele Topsectoren en Platformpartners hebben zij gewerkt aan het totstandkomen van de doelstellingen. Onderstaand overzicht geeft direct toegang tot de LinkedIn profielen van alle betrokkenen. Het project werd financieel mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA.

Financierende instelling

Image for post
Image for post

Penvoerend projectleider

Leden Kernteam

Namens financierende instelling Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA

Leidende Lectoren

Betrokkenen namens TKI Topsectoren

Creatieve Industrie

High Tech Systemen & Materialen

Platformpartners

SBRcurnet

CROW-KpVV

PlanBureau voor de Leefomgeving

TNO

Platform31

Kwartiermakers

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers…

John van de Pas

Written by

Editor, researcher, teacher @Saxion University of Applied Sciences, The Netherlands

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.

John van de Pas

Written by

Editor, researcher, teacher @Saxion University of Applied Sciences, The Netherlands

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store