Onderwijsontwikkeling: Minor Smart Sustainable Cities

John van de Pas
Jan 7, 2019 · 3 min read
Image for post
Image for post

Een van de vier expliciete doelstellingen van het platform Smart Cities & Citizens is het geven van een impuls aan actueel onderwijs over het oplossen van praktijkvraagstukken in steden. Lector Johan Versendaal en docent Martijn Rietbergen van de Hogeschool Utrecht leggen uit hoe het platform daarbij geholpen heeft.

H et platform Smart Cities & Citizens brengt toegepast onderzoekers van HBO instellingen, stedelijke actoren, en vertegenwoordigers van kennisinstellingen samen op het thema van slimme steden en burgers. Vanuit verschillende disciplinaire invalshoeken wordt gezamenlijk gewerkt aan het versnellen en verbeteren van praktijkgericht onderzoek, het ontwerpen van en experimenten met de toepassingen van nieuwe technologieën voor een vitale, slimme stad. (LSC, 2018).

De Hogeschool Utrecht / Center of Expertise Smart Sustainable Cities biedt al een aantal jaren de minor ‘Smart Sustainable Cities’ aan (HU, 2018). Deze multidisciplinaire minor staat open voor alle HBO studenten die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van slimme duurzame steden. De minor leert studenten creatieve oplossingen te ontwerpen voor actuele vraagstukken rondom energie, mobiliteit en afval op in stad. Daarbij dienen ze ook rekening te houden met vragen zoals ‘hoe zorg je er voor dat deze oplossingen ook daadwerkelijk economisch haalbaar zijn en wellicht bedrijvigheid opleveren?’, ‘hoe zorg daarbij je ook voor inclusiviteit, participatie en verdraagzaamheid in de stad?’ en ‘Op welke manier kun je dat “slim” oplossen, bijvoorbeeld met behulp van ICT?’.

Het platform heeft een extra impuls aan de minor gegeven. Oorspronkelijk is de minor Smart Sustainable Cities is ontwikkeld binnen het ERASMUS+ project ESSENCE, European Sustainable Solutions for Existing and New City Environments. (HU, 2018b). In dit project lag bij het ontwikkelen van onderwijs de nadruk op de sociale, de milieu- en de economische aspecten (people, planet & profit). De aandacht voor de rol van ICT bij de ontwikkeling van Smart Sustainable Cities was echter nog beperkt. Binnen het platform Smart Cities & Citizens is daarom gekozen om juist daarom een extra impuls te geven aan de minor door diverse onderwerpen op het thema ‘smart’ te integreren.

Korte module over SMART sustainable cities:

Privacywetgeving en waarden: deze lezing besprak drie actuele onderwerpen, waaronder het verschil tussen relationele privacy en informationele privacy; de belangrijke aspecten van de nieuwe AVG-wet; en hoe waarden (zoals privacy) kunnen worden geïntegreerd in het ontwerp van slimme steden.

Big data: deze lezing ging over de onderwerpen wat is Big Data, wat zijn de kenmerken van Big Data, wat is de waarde van Big Data voor consumenten en bedrijven en wat is data-analyse?

Qlik Sense: is een online applicatie voor Business Intelligence, waarmee interactieve data analyses, visualisaties, rapporten en dashboards, vanuit meerdere databronnen kunnen worden samengesteld (Qlik, 2018)

Opdracht: In een opdracht hebben studenten leren werken met de Qlik sense applicatie. In het projectonderwijs zullen de studenten de applicatie verder gaan toepassen.

Meer informatie:

Dr. M.G Rietbergen
CoE Smart Sustainable Cities www.smartsustainablecities.nl
Hogeschool Utrecht www.hu.nl
e-mail: martijn.rietbergen@hu.nl

Referenties:

LSC (2018). Platform Smart Cities & Citizens. Lectoraat Smart Cities, Saxion Hogeschool. Geraadpleegd via www.actmedialab.nl op 22–10–2018.
HU (2018a). Minor Smart Sustainable Cities. Hogeschool Utrecht. Geraddpleegd via husite.nl/minors/minor-overzicht/smart-sustainable-cities op 22–10–2018.
HU (2018b). ESSENCE, European Sustainable Solutions for Existing and New City Environments. Geraadpleegd via husite.nl/essence op 23–10–2018.
Qlik (2018). Qlik Sense. Geraadpleegd via www.qlik.com op 23–10–2018.

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers…

John van de Pas

Written by

Editor, researcher, teacher @Saxion University of Applied Sciences, The Netherlands

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.

John van de Pas

Written by

Editor, researcher, teacher @Saxion University of Applied Sciences, The Netherlands

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store