Onderzoeksprogramma Platform

John van de Pas
Jan 23, 2019 · 4 min read

De huidige trend van concentratie van bevolking en economische activiteiten in de steden vormen een forse uitdaging voor de stad als een gezonde en vitale leefomgeving. Een trend die hand in hand gaat met de opgave van aanpassing aan een veranderend klimaat en met de energietransitie in de vorm van decentrale opwekking en opslag van elektriciteit. Nieuwe technologie biedt kansen voor de ontwikkeling van slimme systemen en het benutten van vele nieuwe databronnen. Dit moet bewoners en reizigers, patiënten en gezonde mensen, ondernemers en kunstenaars en al die andere stedelingen in staat stellen om bij te dragen aan een gezonde en vitale stedelijke samenleving.

e toepassing van nieuwe technologie in systemen en materialen maakt steden slimmer. Dat is ook nodig omdat de wereldwijde concentratie van mensen en activiteiten in de steden een forse opgave vormt voor het creëren van een vitale en gezonde leefomgeving. Het uitgangspunt voor het platform is dat de slimme stad bewoners en gebruikers in staat moet stellen om zelf bij te dragen aan het creëren van een gezonde en vitale leefomgeving.

Met deze benadering wordt aangesloten op de game changer die in de NWA route smart cities als Citizen Empowerment wordt omschreven, bij het Rapport Studiegroep Duurzame Groei van juli 2016 (met name voor wat betreft mobiliteit en digitale economie) en bij het kernbegrip vitaliteit en de invalshoek smart society uit het SURF-programma. De grote databeschikbaarheid moet het mogelijk maken voor bewoners, bedrijven en bezoekers daaraan zelf en in onderlinge samenwerking bij te dragen.

Smart cities voor en door citizens

Het platform richt zich op de toepassing en het toegankelijk maken van nieuwe technologie. Daarmee ondersteunt het platform bij de ambities van de topsector HTSM. Open data en het belang van het veilig kunnen delen van data is hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Deze benadering van big data als enabler sluit aan op de ‘game changer’ safe big data die wordt genoemd in de NWA route smart city. De kracht van de bijdrage van praktijkgericht onderzoek ligt in het communiceerbaar en hanteerbaar maken van techniek in toepassingen waarmee mensen in co-creatie vorm kunnen geven aan de stad. Daarmee sluit het platform aan bij de ambities van de topsector Creatieve industrie. Agile development, ontwerpmethoden, modelleren en visualiseren zijn belangrijke instrumenten. Deze kunnen in praktijkgericht onderzoek in living labs worden ingezet, zodat de focus en de insteek per stad bepaald kunnen worden. Bij de start van het platform zijn drie thema’s onderscheiden:

Image for post
Image for post
Photo by Curtis MacNewton on Unsplash

Innovatieve mobiliteit: nieuwe technologie en databronnen stellen reizigers in staat oplossingen te vinden voor hun verplaatsingsbehoefte en stellen bewoners in staat oplossingen te vinden voor de negatieve effecten van mobiliteit.

In het personenvervoer zijn veel nieuwe databronnen beschikbaar uit de OV chipkaart en uit decentrale bronnen zoals apps op smartphones die reizigers zelf in staat kunnen stellen oplossingen te vinden voor hun verplaatsingsbehoefte en die bewoners in staat stellen oplossingen te vinden voor de negatieve effecten van groeiende mobiliteit in het stedelijk gebied.

Image for post
Image for post
Photo by Josh Wilburne on Unsplash

Vitale openbare ruimte: de toepassing van technologie maakt de openbare ruimtes aantrekkelijker, gezonder en veiliger in interactie met bewoners, bedrijven en bezoekers.

Technologie kan van de openbare ruimte een interactiemilieu maken van en voor bewoners en gebruikers. De uitdaging is om met participatieve benaderingen en design thinking pleinen, parken en infrastructuur aantrekkelijker, gezonder en veiliger te maken. De toepassing van technologie moet mensen in staat stellen de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving aan te passen aan hun eigen leefstijl en in te zetten ter bevordering van hun gezondheid.

Image for post
Image for post
Photo by rawpixel on Unsplash

Veerkrachtige systemen: nieuwe technologie en databeschikbaarheid maakt interactie mogelijk tussen collectieve systemen en huishoudens.

Technologische ontwikkeling maakt aanpassingen van de systemen van de bestaande stad aan het veranderende klimaat en voor de energietransitie mogelijk. Een grotere databeschikbaarheid maakt de onderlinge afstemming van technische innovatie in systemen mogelijk met de toepassing van nieuwe technologie door huishoudens en bedrijven. Decentrale energieopwekking vraagt andere prestaties van het elektriciteitsnet (efficiency, opslag capaciteit). Intensivering van gebruik van de gebouwde omgeving vraagt wat van het watersysteem in een veranderend klimaat. De verbinding van systeeminnovaties en sociale innovatie zijn nodig voor een veilige leefomgeving en een betrouwbare energievoorziening.

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers…

John van de Pas

Written by

Editor, researcher, teacher @Saxion University of Applied Sciences, The Netherlands

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.

John van de Pas

Written by

Editor, researcher, teacher @Saxion University of Applied Sciences, The Netherlands

Platform Smart Cities & Citizens

Het platform Smart Cities & Citizens brengt onderzoekers van HBO-instellingen, stedelijke actoren en vertegenwoordigers van kennisinstellingen en kennisnetwerken samen. Het sluit aan op ambities van de topsectoren HTSM en Creatieve Industrie.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store