Het laterale denken van Edward de Bono

Biografie

Edward de Bono (Malta, 1933) is een Brits psycholoog, arts en managementauteur. Hij studeerde met een Rhodesbeurs aan de Universiteit van Oxford. Hij verzorgde colleges aan de universiteiten van Oxford, Cambridge, London en Harvard. Voor de BBC maakte hij de televisieserie The Bono’s Thinking Course en voor de Duitse WDR The Greatest Thinkers.
 De Bono bedacht onder andere de term ‘lateraal denken’ en het concept van de ‘zes gekleurde denkhoeden’. Voorbeelden van wat hij bereikt heeft met het lateraal denken concept zijn de Olympische Spelen in Los Angeles in 1984, de eerste spelen die winstgevend waren. De organisatiedirecteur Peter Ueberoth, schreef dit succes toe aan De Bono. Hetzelfde geldt voor het succes van John Bertrand, schipper in de America’s Cup.

Edward de Bono is bekend als denker over het denken. Zowel het begrip ‘lateraal denken’ als de term ‘parallel denken’ worden aan hem toegeschreven, dan wel geperfectioneerd door hem, als methoden om anders te denken over problemen en vraagstukken.

Kenmerken van lateraal versus traditioneel denken

  • Probeert nieuwe manieren te vinden om tegen dingen aan te kijken versus gaat uit van de bekende denkpatronen;
  • Vermijdt te denken in termen van “goed” of “fout” versus zoekt naar het “juiste”;
  • Kijkt in termen van: ‘wat is verschillend’ versus kijkt in termen van: ‘wat is overeenkomstig’;
  • Analyseert ideeën om te bepalen hoe deze gebruikt kunnen worden om nieuwe ideeën te genereren versus analyseert ideeën door te kijken waarom ze niet werken;
  • Moedigt onlogisch denken door vrije associatie aan. Verwelkomt nieuwe, niet-relevante informatie versus moedigt een logische, stapsgewijze aanpak aan. Relevante informatie is het enige dat telt.

Methoden van lateraal denken die door De Bono zijn bedacht

  • Omgekeerd denken
Voorbeeld: de vraag: “hoe kunnen we het aantal verkeersovertredingen terugdringen?”. Brainstorm met het idee: ”hoe kunnen we zo veel mogelijk verkeersovertredingen krijgen?”. Gebruik vervolgens deze ideeën om het aantal overtredingen terug te dringen.
  • Techniek van de cross reference
Vraag experts van andere vakgebieden hoe zij het probleem aan zouden pakken.
  • Analogieën
Voorbeeld. “Als de organisatie een raceauto zou zijn, die wedstrijden moet winnen, wat betekent dit voor de planning van de wedstrijden, voor de voorbereiding, etc.” Vertaal vervolgens deze ideeën terug naar de organisatie en hoe deze de organisatie (wéér) winstgevend kunnen maken.
  • Willekeurige woorden simulatie
Prik een woord uit het woordenboek. Leg vervolgens een link tussen het woord en het probleem.

Bronnen

Literatuur

© Frank van Exter

Like what you read? Give Frank van Exter a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.