Collectief Ontwikkelen voor Onderwijs 2030

Marjolein Hins
Dec 20, 2019 · 1 min read

Onderwijs 2030. Hoe omgaan met teruglopend aantal studenten en flexibilering was de vraag. Common Ground: samen tot oplossingen komen in communities van vakmanschap en innovatie. Samen leren ontwikkelen centraal.

Dit was een goed georganiseerde dag waar Marjolein Hins namens OntwikkelRijk (en SDG Facilitators) aanwezig was om mee te denken en haar kennis en ervaring met Collectief Ontwikkelen te delen.

#LevenLangOntwikkelen #CollectiefOntwikkelen #OntwikkelRijk #SDG17
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het…

Marjolein Hins

Written by

Advisor-procesleader, who brings overview, network and collaboration for creating innovation and impact. Experienced in collaboration and (culture) change.

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade