Contact

SDG Facilitators
Jun 4, 2019 · 1 min read

Marjolein Hins
marjolein@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 5124 2613

Martin Pronk
martin@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 1707 4341

Vind ons o.a. op onze website, LinkedIn, Twitter, Facebook, de SDG Nederland Community en Coöperatie Leren voor Morgen.

KvK-nummer: 68875681
Onder de link vindt u voorbeelden van onze eerdere grotere projecten.

#NLSDGs en #SDGs
#OntwikkelRijk #SamenOntwikkelen #StroomversnellingArbeidsmarkt
#CollectiveImpact #ConnectingImpact #HighImpactInnovation

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het…

SDG Facilitators

Written by

SDG Facilitators zorgt ervoor dat sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden op een efficiënte en duurzame wijze hun doelstellingen bereiken. #sdg4 #sdg17

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

SDG Facilitators

Written by

SDG Facilitators zorgt ervoor dat sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden op een efficiënte en duurzame wijze hun doelstellingen bereiken. #sdg4 #sdg17

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store