Contact

SDG Facilitators
Jun 4 · 1 min read

Martin Pronk
martin@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 1707 4341

Marjolein Hins
marjolein@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 5124 2613

Perry van der Bogt
perry@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 3939 0666

Vind ons o.a. op onze website, LinkedIn, Twitter, Facebook, de SDG Nederland Community en Coöperatie Leren voor Morgen.

KvK-nummer: 68875681
Onder de link vindt u voorbeelden van onze eerdere grotere projecten.

#NLSDGs en #SDGs
#CollectiefOntwikkelen #CollectiveImpact #ConnectingImpact
#Stroomversnellingen #HighImpactInnovation

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  SDG Facilitators

  Written by

  SDG Facilitators

  Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade