Diensten SDG Facilitators

SDG Facilitators
Oct 22, 2019 · 3 min read

SDG Facilitators helpen organisaties en samenwerkingsverbanden om effectief aan de slag te gaan (met de SDG’s). We hebben daarvoor een breed scala aan diensten ter beschikking die steeds zijn afgestemd op de specifieke situatie en samen zorgen voor een totaalaanpak, die wij Collectief Ontwikkelen noemen.

Image for post
Image for post

We geven antwoord op o.a. de volgende vragen en zorgen voor een stroomversnelling richting implementatie en realisatie!

“Wat zijn de SDG’s (en hoe kunnen zij onze organisatiedoelen helpen verwezenlijken)?”

“Wat kan ik doen om (SDG) initiatieven en/of onze organisatie in een stroomversnelling te brengen?”

“Hoe gaan wij de SDG’s het beste inrollen binnen onze organisatie?”

“Kunnen jullie een frisse kijk geven op taaie vraagstukken?”

“Welke high-impact oplossingen bestaan er buiten de geijkte kaders?”

“Hoe krijgen wij een organisatie die daadwerkelijk met elkaar samenwerkt?”

Dienstenaanbod

Een overzicht van onze diensten die er met elkaar voor zorgen dat (SDG) initiatieven in een stroomversnelling komen.

Image for post
Image for post

Inspiratiesessie
Collega’s/partners inspireren: met een frisse kijk en eenvoudige aanpak
Vorm:
Interactieve sessie/workshop (dagdeel van 4 uur)
Output:
· Een frisse kijk op de SDG’s en/of eventuele taaie vraagstukken
· Eenvoudige aanpak en oplossingen
· Een lijst met vervolgstappen

SDG Health-check
Hoe staat de organisatie ervoor als het gaat om de SDG’s?
Vorm: Interviews
Output: Startpunt voor verdere ontwikkeling van vervolgstappen.

Strategisch (SDG) advies
Op welke manier kunnen wij het best bijdrage leveren aan de realisatie van de (SDG) doelen in relatie tot onze bedrijfsdoelen?
Vorm: Interview en/of workshops
Output: Solution package in presentatie en/of adviesrapport

Ontwikkeling uitvoerbaar werk- en oplossingskader
Identificatie huidige situatie en eventuele veranderbare problemen. Hoe integreren we de ‘lessons learned’? Door de focus te leggen op de gemakkelijkst te realiseren werkwijze(n) met de meeste impact voorkomen we tijdrovende analyses, discussies en eventuele weerstand
Vorm:
Interviews en (één of meer) workshops
Output
· De collectief geïdentificeerde toekomstige situatie
· Een uitvoerbaar werk- en oplossingskader

Zelforganisatie binnen kaders
Een communicatiebrug om:
· de stroomversnellingen in de dagelijkse besluitvorming te integreren
· op de werkvloer te brengen
· duurzaam te maken

Faciliteren en stroomversnelling
Faciliteren samenwerking, netwerken verbinden, coaching, (digitale) transformatie, belangenbehartiging, signaleren impactvolle mogelijkheden, procesleiding, projectmanagement en inzet van onze gedreven partners uit de stroomversnellingsteams LevenLangOntwikkelen (NLSDG4), Arbeidsmarkt (NLSDG8) en Duurzame energie en schone lucht (NLSDG7).

High-Impact projecten
Bestaande projecten op haalbaarheid beoordelen en aanvullen met kennis, ervaring, technieken, innovaties en netwerk om tot resultaten te komen. Hierbij organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.

Denk- en doetank Toekomstgericht Innoveren en Beleid
Onze denk- en doetank maakt noodzakelijke veranderingen voor het bereiken van daadwerkelijke doorbraken inzichtelijk en mogelijk.
Vorm: combinatie van dialogen, onderzoek en doorleefde ervaring.
Output:
(onderzoeks)rapport in nieuwe vorm met eventueel aanvullend een kader van een daadwerkelijk initiatief of project dat opgepakt wordt.

Onder de link vindt u voorbeelden van onze eerdere grotere projecten.

Meer weten over de mogelijkheden? We informeren u graag!
Bel of mail ons via info[at]sdgfacilitators.nl.

SDG Facilitators

Written by

SDG Facilitators zorgt ervoor dat sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden op een efficiënte en duurzame wijze hun doelstellingen bereiken. #sdg4 #sdg17

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

SDG Facilitators

Written by

SDG Facilitators zorgt ervoor dat sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden op een efficiënte en duurzame wijze hun doelstellingen bereiken. #sdg4 #sdg17

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store