Gezonde groeiagenda met als basis de SDG’s

“Hoe kan de Nederlandse economie ook over 20 of 30 jaar duurzaam blijven groeien?”

Deze vraag stelt het kabinet zichzelf en alle Nederlanders in de Troonrede. “De regering komt nog dit jaar met een breed opgezette groeiagenda en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds.” Samen met SDG Nederland, NJR, IUCN, MVO Nederland, Partos en de SDG Allianties juichen wij toe dat het kabinet met een langetermijnvisie op duurzame groei komt.

Want groei om de groei is voorbij. Gezonde groei is keuzes maken. Duurzaamheid stelt grenzen aan bepaalde groei, maar geeft ook kansen aan een andere soort groei. De bakens daarvoor zijn al gezet: Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals — SDG’s).

Daarom is het kabinet gevraagd om de SDG’s als basis te nemen voor de groeiagenda en het investeringsfonds, in deze open brief.

Alles is al voorhanden om zaken slim en goed met elkaar te verbinden om die nieuwe groei te bereiken.
#Fonds2030 #OntwikkelRijk #CollectiefOntwikkelen

Teken je ook mee?
De regering zal de groeiagenda naar verwachting nog dit kalenderjaar openbaar maken. SDG Nederland wil daar dan inhoudelijk op reageren, liefst met zoveel mogelijk mede-ondertekenaars. Wil je op hoogte blijven zodat je kunt overwegen om mee te ondertekenen? Mail dan naar groeiagenda@sdgnederland.nl

Image for post
Image for post

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het…

Mascha van der Graaff

Written by

Helping individuals, teams and organizations reach inner and outer sustainable energy and their sustainable development goals

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Mascha van der Graaff

Written by

Helping individuals, teams and organizations reach inner and outer sustainable energy and their sustainable development goals

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store