Gezonde groeiagenda met als basis de SDG’s

“Hoe kan de Nederlandse economie ook over 20 of 30 jaar duurzaam blijven groeien?”

Mascha van der Graaff
Nov 11 · 1 min read

Deze vraag stelt het kabinet zichzelf en alle Nederlanders in de Troonrede. “De regering komt nog dit jaar met een breed opgezette groeiagenda en begin volgend jaar met een opzet voor een investeringsfonds.” Samen met SDG Nederland, NJR, IUCN, MVO Nederland, Partos en de SDG Allianties juichen wij toe dat het kabinet met een langetermijnvisie op duurzame groei komt.

Want groei om de groei is voorbij. Gezonde groei is keuzes maken. Duurzaamheid stelt grenzen aan bepaalde groei, maar geeft ook kansen aan een andere soort groei. De bakens daarvoor zijn al gezet: Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals — SDG’s).

Daarom is het kabinet gevraagd om de SDG’s als basis te nemen voor de groeiagenda en het investeringsfonds, in deze open brief.

Alles is al voorhanden om zaken slim en goed met elkaar te verbinden om die nieuwe groei te bereiken.
#Fonds2030 #OntwikkelRijk #CollectiefOntwikkelen

Teken je ook mee?
De regering zal de groeiagenda naar verwachting nog dit kalenderjaar openbaar maken. SDG Nederland wil daar dan inhoudelijk op reageren, liefst met zoveel mogelijk mede-ondertekenaars. Wil je op hoogte blijven zodat je kunt overwegen om mee te ondertekenen? Mail dan naar groeiagenda@sdgnederland.nl

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  Mascha van der Graaff

  Written by

  Helping individuals, teams and organizations reach inner and outer sustainable energy and their sustainable development goals

  SDG Facilitators

  Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade