Het betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht

Marjolein Hins
Jan 19 · 1 min read

Dank Arnoud Boot voor uitnodiging om op 15 januari 2020 aanwezig te zijn bij de presentatie van het WRR rapport ‘Het betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht’.

Klik op de volgende link om de video te zien die werd afgespeeld: video

Dit waren in het kort de 9 aanbevelingen voor het kabinet die de WRR deed aan Minister Koolmees (samenvatting van 300 pagina’s publicaties).

Met #LevenLangOntwikkelen aanpakken en #CollectiefOntwikkelen werkwijze(n) dragen wij samen met ons actieve netwerk op pragmatische wijze bij aan het realiseren van ‘kwaliteit’ van werk(enden en organisaties)!

#StroomversnellingArbeidsmarkt

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het…

Marjolein Hins

Written by

Advisor-procesleader, who brings overview, network and collaboration for creating innovation and impact. Experienced in collaboration and (culture) change.

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade