Het betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht

Marjolein Hins
Jan 19, 2020 · 1 min read

Dank Arnoud Boot voor uitnodiging om op 15 januari 2020 aanwezig te zijn bij de presentatie van het WRR rapport ‘Het betere werk, de nieuwe maatschappelijke opdracht’.

Klik op de volgende link om de video te zien die werd afgespeeld: video

Dit waren in het kort de 9 aanbevelingen voor het kabinet die de WRR deed aan Minister Koolmees (samenvatting van 300 pagina’s publicaties).

Met #LevenLangOntwikkelen aanpakken en #CollectiefOntwikkelen werkwijze(n) dragen wij samen met ons actieve netwerk op pragmatische wijze bij aan het realiseren van ‘kwaliteit’ van werk(enden en organisaties)!

#StroomversnellingArbeidsmarkt

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het…

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Marjolein Hins

Written by

Advisor-procesleader, who brings overview, network and collaboration for creating innovation and impact. Experienced in collaboration and (culture) change.

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store