Leerstoel voor Natuur(college)

Mascha van der Graaff
Nov 15 · 2 min read

De avond voor prinsjesdag waren we aanwezig bij een inspirerende avond in het kader van de 80e verjaardag van prinses Irene ‘Een ode aan de natuur’. Na afloop werd bekendgemaakt dat Natuurcollege een leerstoel krijgt zodat natuur een meer centrale plek krijgt in onze samenleving. Dit is een kroon op haar mooie werk, wat in het begin met cynisme ontvangen werd.

We zijn verheugd dat hiermee meer onderzoek mogelijk wordt naar hoe mensen, bedrijven en maatschappelijke organisaties met natuur verbonden kunnen worden.

Ook voor de SDG agenda is dit goed nieuws en Nederland kan hierin voorop lopen.

Afbeelding van duurzaam samenwerkende mieren die vertoond werd tijdens de viering van de 80e verjaardag van Prinses Irene.
Afbeelding van duurzaam samenwerkende mieren die vertoond werd tijdens de viering van de 80e verjaardag van Prinses Irene.

Hierboven zie je een inspirerend beeld van samenwerkende mieren wat vertoond werd tijdens deze bijzondere verjaardagsviering.

Het belang van nauwe en duurzame samenwerking (last but absolutely not least de 17e SDG) en de vanzelfsprekendheid hiervan in onze natuur en het natuurlijke leiderschap wat genomen wordt is overduidelijk te zien.

Prinses Irene droeg o.a. dit prachtige gedicht erbij voor:

De zon schijnt niet op ons, maar in ons

de rivieren stromen niet langs, maar door ons

De bomen wiegen en de bloemen bloeien

in ons lichaam en onze ziel

En ieder lied van de vogel, van de wind en de wilde storm,

van de rots uit de buik van de berg, is ons eigen lied

en zingt van liefde….

(John Muir, Natuurparken)

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  Mascha van der Graaff

  Written by

  Helping individuals, teams and organizations reach inner and outer sustainable energy and their sustainable development goals

  SDG Facilitators

  Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade