Normal is over

Marjolein Hins
Oct 11 · 1 min read

Op 10 oktober 2019 hebben we met een zaal vol geïnteresseerden gekeken naar en gedachten uitgewisseld over de prachtige film ‘Normal is over’ van Renee Scheltema. Bij a.s.r. in Utrecht op uitnodiging van a.s.r., MaatschapWij en New Financial Forum.

Een treffende kijk op nu en hoopgevende, andere kijk op onze toekomst en hoe daaraan duurzaam kan worden bijgedragen.

Met dank aan Willem Vreeswijk voor de organisatie en uitnodiging!

#NormalIsOver #DuurzameDialoog

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  Marjolein Hins

  Written by

  Advisor-procesleader, who brings overview, network and collaboration for creating innovation and impact. Experienced in collaboration and (culture) change.

  SDG Facilitators

  Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade