SDG Facilitators
Published in

SDG Facilitators

SDG Facilitators; het vlindereffect

Waardengedreven missies, toekomstgericht innoveren en beleid

De vlinder heeft beide vleugels nodig om te vliegen. Een balans tussen bewustwording en doen, tussen connectie maken en in actie komen met mensen die vanuit hun persoonlijke drijfveren aan de slag gaan met gezamenlijke uitdagingen.

Door krachten te bundelen en collectieve wijsheid te creëren komen innovatieve oplossingen tot stand die blokkades helpen oplossen bij mensen, in organisaties en in de samenleving. Dit maakt energie vrij om de vleugels in beweging te krijgen, te gaan vliegen en te zorgen voor het butterfly effect.

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om (potentieel) werkenden en organisaties te laten meebewegen in een continue veranderende wereld. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.

Wij ontwikkelen een overkoepelende doorbraakaanpak voor alle (SDG) initiatieven: Booster Stroomversnelling.
Door innovatieve aanpak met o.a. een High-Impact innovatiespoor.

SDG Facilitators is een samenwerking, een ecosysteem, van mensen en partijen die een duurzame en sociale samenleving helpen realiseren. De SDG’s*, die door wereldwijde samenwerking zijn opgesteld en door 193 wereldleiders omarmd, vormen hierbij onze verbindende richting en doel.

*SDG’s = Sustainable Development Goals, door UN regeringsleiders afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen.

Contactpersonen
Martin Pronk (digidoen)
martin@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 1707 4341

Vind ons o.a. op onze website, LinkedIn, Twitter, Facebook, de SDG Gateway.
Diepgaander inhoudelijke informatie is ook te vinden op de websites van de initiërende partijen o.a. digidoen en Comdys.

#NLSDGS #SDGs #HighImpactInnovation

--

--

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store