SDG Facilitators

SDG Facilitators
Apr 9 · 2 min read

Waardengedreven missies, toekomstgericht innoveren en beleid:
het vlindereffect…

De vlinder heeft beide vleugels nodig om te vliegen. Een balans tussen bewustwording en doen, tussen connectie maken en in actie komen met mensen die vanuit hun persoonlijke drijfveren aan de slag gaan met gezamenlijke uitdagingen.

Door krachten te bundelen en collectieve wijsheid te creëren komen innovatieve oplossingen tot stand die blokkades helpen oplossen bij mensen, in organisaties en in de samenleving. Dit maakt energie vrij om de vleugels in beweging te krijgen, te gaan vliegen en te zorgen voor het butterfly effect.

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om (potentieel) werkenden en organisaties te laten meebewegen in een continue veranderende wereld. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.
Hierbij gaan LevenLangOntwikkelen (ontwikkelen individu, NLSDG4) en CollectiefOntwikkelen (ontwikkelen collectief, NLSDG17) hand in hand met de SDG’s voor ogen en verbinden wij praktijk, wetenschap en beleid.

Wij ontwikkelen overkoepelende doorbraakaanpak voor alle (SDG) initiatieven: Booster Stroomversnelling.
Door innovatieve aanpak met o.a. een High-Impact innovatiespoor en ‘Collectief Ontwikkelen met Impact’ (NLSDG17).

Daarnaast zijn de eerste stroomversnellingsteams in beweging waar het geleerde in praktijk wordt gebracht en die we integraal verbinden met elkaar:
— Stroomversnelling LevenLangOntwikkelen (NLSDG4)
— Stroomversnelling Arbeidsmarkt (NLSDG8)
— Stroomversnelling Duurzame energie en schone lucht (NLSDG7)

Ook is een denk- en doetank ‘Toekomstgericht Innoveren en Beleid’ actief. Deze maakt noodzakelijke veranderingen voor het bereiken van daadwerkelijke doorbraken inzichtelijk en mogelijk.

SDG Facilitators is een samenwerking, een ecosysteem, van mensen en partijen die een duurzame en sociale samenleving helpen realiseren. De SDG’s*, die door wereldwijde samenwerking zijn opgesteld en door 193 wereldleiders omarmd, vormen hierbij onze verbindende richting en doel.
Onze aanpak en werkwijzen om die doelen te behalen zijn nieuw en ontstaan door bewezen kennis en ervaring uit de praktijk van de initiërende en aangesloten partners te verbinden met elkaar.

*SDG’s = Sustainable Development Goals, door UN regeringsleiders afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen.

Contactpersonen
Martin Pronk (digidoen)
martin@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 1707 4341

Marjolein Hins (OntwikkelRijk)
marjolein@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 5124 2613

Perry van der Bogt (24/7 Nature Power)
perry@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 3939 0666

Eugen Oetringer (ComDyS)
eugen@sdgfacilitators.nl
T +31 (0)78 644 0199

Vind ons o.a. op onze website, LinkedIn, Twitter, Facebook, de SDG Gateway en Coöperatie Leren voor Morgen.
Diepgaander inhoudelijke informatie is ook te vinden op de websites van de initiërende partijen digidoen, OntwikkelRijk en Comdys en/of onze Stroomversnellingspartners.

#SDGs #CollectiefOntwikkelen #CollectiveImpact #ConnectingImpact
#BoosterStroomversnelling #Stroomversnellingen #HighImpactInnovation

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  SDG Facilitators

  Written by

  SDG Facilitators zorgt ervoor dat sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden op een efficiënte en duurzame wijze hun doelstellingen bereiken. #sdg4 #sdg17

  SDG Facilitators

  Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade