SDG Facilitators
Published in

SDG Facilitators

SDG Facilitators: daadwerkelijk dingen anders doen…

Voor impactvolle innovatie

De wereldwijde beschikbaarheid van informatie én de mogelijkheid om met voor iedereen beschikbare digitale middelen verbindingen te maken tussen mensen en organisaties maakt het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk om mondiale problemen écht grenzeloos en gezamenlijk aan te pakken.

De gevestigde orde is zo gewend geraakt aan de bestaande manier van werken dat het veranderen daarvan niet vanzelf gaat en structureel en actief moet worden aangepakt.

--

--

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SDG Facilitators

SDG Facilitators zorgt ervoor dat sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden op een efficiënte en duurzame wijze hun doelstellingen bereiken. #sdg4 #sdg17