SDG Facilitators; omdat samenwerken niet vanzelf gaat…

SDG Facilitators

De (inter)nationale vraagstukken vragen om een nieuw soort creativiteit en sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden. SDG Facilitators zorgt ervoor dat mensen en organisaties efficiënt en duurzaam hun doelstellingen bereiken in een lerende omgeving.

Het faciliteren en in beweging krijgen en houden van partijen die willen samenwerken alsmede de inzet van en het ontwikkelen van (digitale) vaardigheden van de deelnemers en nieuwe werkwijzen dragen ertoe bij dat projecten beter en sneller verlopen en directer en minder versnipperd onder de aandacht van politiek, ondernemers en burgers worden gebracht. Het resultaat op korte termijn is geldbesparing en tijdswinst en op lange termijn betrokkenheid, zichtbaarheid en snellere realisatie van innovaties.

De wereldwijde beschikbaarheid van informatie én de mogelijkheid om met voor iedereen beschikbare digitale middelen verbindingen te maken tussen mensen en organisaties maakt het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk om mondiale problemen écht grenzeloos en gezamenlijk aan te pakken.

Wetenschap, bedrijfsleven, overheden, onderzoekinstellingen, NGO’s en individuen kunnen en moeten de handen ineenslaan om de uitdagingen waar de wereld voor staat het hoofd te kunnen bieden. In de praktijk blijkt dat samenwerken niet vanzelf gaat en aangejaagd én gefaciliteerd moet worden.

Professioneel netwerken en relevante verbindingen maken met sociale media en succesvol samenwerken in digitale ‘kantoren’, vergt een andere mindset en nieuwe (digitale) vaardigheden. Vaak wordt gedacht dat jonge mensen die nu studeren of net afgestudeerd zijn als vanzelf (online) kunnen samenwerken. Diverse wereldwijde onderzoeken van gerenommeerde instituten bewijzen het tegenovergestelde. Dat is logisch, want we zijn nog aan het leren met elkaar, van jong tot oud, om ons te ontwikkelen om zaken anders aan te kunnen vliegen en aan te pakken.

De gevestigde orde is zo gewend geraakt aan de bestaande manier van werken dat het veranderen daarvan niet vanzelf gaat en structureel en actief moet worden aangepakt.

Werken in silo’s komt in heel veel organisaties voor en het is niet gek dat het samenwerken met mensen van buiten de eigen organisatie en uit andere sectoren nog lastiger is waardoor échte innovatie en vernieuwing wordt vertraagd. Juist door het benoemen van dit aspect en een concrete aanpak te bieden zorgen we niet alleen voor duurzame inzet van mensen maar ook voor daadwerkelijk behalen van de in de SDG’s benoemde doelstellingen.

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om (potentieel) werkenden en organisaties te laten meebewegen in een continue veranderende wereld. Door anders, integraal te organiseren: visie en (digitale) aanpak, houding, mindset én gedrag.
Hierbij gaan LevenLangOntwikkelen (ontwikkelen individu, NLSDG4) en CollectiefOntwikkelen (ontwikkelen collectief, NLSDG17) hand in hand met de SDG’s voor ogen en verbinden wij praktijk, wetenschap en beleid.

Wij ontwikkelen overkoepelende doorbraakaanpak voor alle (SDG) initiatieven: Booster Stroomversnelling.
Door innovatieve aanpak met o.a. een High-Impact innovatiespoor en ‘Collectief Ontwikkelen met Impact’ (#NLSDG17).

Daarnaast zijn de eerste stroomversnellingsteams in beweging waar het geleerde in praktijk wordt gebracht en die we integraal verbinden met elkaar:
— Stroomversnelling LevenLangOntwikkelen (#NLSDG4)
— Stroomversnelling Arbeidsmarkt / werk (#NLSDG8)
— Stroomversnelling Duurzame energie en schone lucht (#NLSDG7)

Ook is een denk- en doetank ‘Toekomstgericht Innoveren en Beleid’ actief. Deze maakt noodzakelijke veranderingen voor het bereiken van daadwerkelijke doorbraken inzichtelijk en mogelijk.

Door inhoud én proces te organiseren bereiken wij bewustwording én resultaten.

*SDG’s = Sustainable Development Goals, door UN regeringsleiders afgesproken duurzame ontwikkelingsdoelen.

SDG Facilitators is een initiatief van: digidoen, OntwikkelRijk en ComDyS. Deze organisaties en hun (online) netwerken hebben veel ervaring met samenwerken in de publieke sector, de private sector en de wetenschap.

Contactpersonen
Martin Pronk (digidoen)
martin@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 1707 4341

Marjolein Hins (OntwikkelRijk)
marjolein@sdgfacilitators.nl
M +31 (0)6 5124 2613

Eugen Oetringer (ComDyS)
eugen@sdgfacilitators.nl
T +31 (0)78 644 0199

Vind ons o.a. op onze website, Twitter, Facebook, de SDG Gateway en Coöperatie Leren voor Morgen.
Diepgaander inhoudelijke informatie is ook te vinden op de websites van de initiërende partijen digidoen, OntwikkelRijk en Comdys.

#SDGs #CollectiefOntwikkelen #CollectiveImpact #ConnectingImpact
#BoosterStroomversnelling #Stroomversnellingen #HighImpactInnovation

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  SDG Facilitators

  Written by

  SDG Facilitators zorgt ervoor dat sectoroverstijgende samenwerkingsverbanden op een efficiënte en duurzame wijze hun doelstellingen bereiken. #sdg4 #sdg17

  SDG Facilitators

  Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade