Stroomversnelling Arbeidsmarkt

Marjolein Hins
Feb 18 · 3 min read

Wat
Het faciliteren en realiseren van stroomversnelling op de arbeidsmarkt en in het onderwijs waarbij Leven Lang Ontwikkelen in combinatie met het bereiken van sociale en duurzame doelen centraal staat.

De SDG’s (Sustainable Development Goals = duurzame ontwikkeldoelen van de VN) vormen hierbij onze verbindende richting en doel om op een duurzame manier kwaliteit van leven te verhogen.

Wij werken op pragmatische, innovatieve manier samen en verbinden praktijk, wetenschap en beleid. Hierbij hebben we contacten van burger tot aan politiek.

Focus
We willen een praktische bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het innoverend vermogen van mensen en organisaties. Onder andere door de thema’s duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen concreet te maken. De mens krijgt hierin een centrale rol, zodat we een arbeidsmarkt creëren die openstaat voor iedereen en gericht is op talent(benutting), waarde(n)vol werk en een ontwikkelingsvriendelijke samenleving.

Hoe
Wij zijn een samenwerkingsverband van professionals en zetten ons de afgelopen jaren in om Leven Lang Ontwikkelen beleidsmatig op de kaart te krijgen en praktisch te maken in samenwerking met het uitgebreide netwerk dat is opgebouwd.

Wij zetten onze gezamenlijke kennis, ervaring en netwerken in. Ieder vanuit eigen rol en mogelijkheden, om het (werkend) leven vorm te kunnen geven vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. We realiseren vrije ruimte, autonomie en regelruimte, zodat er creativiteit en energie ontstaat om daadwerkelijk dingen anders te gaan doen.

Wij brengen inzicht, beweging en/of innovatieve werkwijzen en aanpak door als gesprekspartner en/of leverancier op te treden voor beleidspartijen, wetenschap, organisaties en (potentieel) werkenden. Wij doen dat ook door innovatieve samenwerking(en) te organiseren waarin alle (potentieel) werkenden, publieke en private partijen, gezamenlijk ontwikkelen en nieuwe oplossingen creëren.

Wij leren met en van elkaar en ervaren al doende in de praktijk dat Leven Lang Ontwikkelen van het individu essentieel is om collectieve doelen te behalen. We werken aan visie, mindset, houding, gedrag, competentie afstemming, digitale vaardigheden en communicatie om te komen tot optimale samenwerking. Dit dragen wij op diverse pragmatische wijzen verder uit naar onze relaties en opdrachtgevers. Dit nieuwe organiseren en samenwerken, dat wij Collectief Ontwikkelen noemen, laten wij in de praktijk zien en direct ervaren (= leren en ontwikkelen).

Wie
Initiators: SDG Facilitators — St. OntwikkelRijk met (digitale) netwerken, publiek en privaat.

Partners: praktijk, wetenschap en beleid mensen. Uit onderwijs, sociale partners (vakbond, zzp, werkgevers), O&O fondsen, kennisinstellingen en begeleiders en ontwikkelaars van (potentieel) werkenden en organisaties.

Sparringpartners: o.a. coördinators SDG4, SDG7, SDG12 en landelijk — SDG Nederland, Veranderkundig adviseur DARE (innovatieprogramma) van Ministerie van Buitenlandse Zaken, Programmamanager Perspectief op Werk van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Teamleider Leven Lang Ontwikkelen MBO van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hoogleraar duurzaam HRM van Open Universiteit, raadslid van Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid en ons divers netwerk van experts en ambassadeurs.

Contactpersoon:
Marjolein Hins | E: marjolein@sdgfacilitators.nl | T: 06–51 2426 13

Meer informatie:
Websites: www.sdgfacilitators.nl o.a. pagina Stroomversnellingen en www.ontwikkelrijk.nl.

#LevenLangOntwikkelen #StroomversnellingArbeidsmarkt #OntwikkelRijk
#NLSDG4 #NLSDG8 #NLSDG17

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het…

Marjolein Hins

Written by

Advisor-procesleader, who brings overview, network and collaboration for creating innovation and impact. Experienced in collaboration and (culture) change.

SDG Facilitators

Wij faciliteren op een innovatieve en praktische wijze het (digitale) transformatieproces om werkenden en organisaties te laten floreren in een continue veranderende wereld. Van praten naar DOEN!

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Apr 5 · 6 min read

14.4K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade