İphone 11 Serisi Telefonların Fiyatları Belli Oldu

Apple’ın Eylül ayı içerisinde büyük bir etkinlikle lansmanını yaptığı iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max ve Apple Watch Series 5 ürünlerinin Türkiye’de satışa sunulacağı tarih açıklandı.

Tasarım, kamera performansı, batarya, işletim sistemi ve işlemci gibi pek çok bileşende büyük yeniliklere giden Apple, bu yeni ürünlerini duyurmasının ardından dünyanın pek çok ülkesinde büyük ilgiyle karşılandı.

Özellikle 3 arka kameraya sahip olan iPhone 11 Pro Max modeli, çok merak edilmişti.

Apple’dan gelen son haberle birlikte Türkiye’deki Apple kullanıcıların kafasındaki bir soru işareti daha yok oldu.

Apple, ürünlerin ne zaman Türkiye’de satışa açılacağını duyurarak dikkat çekici bir haberi ulaştırmış oldu. Apple’ın Türkiye web sitesinden gerçekleşecek satışlar, 18 Ekim 2019 itibariyle başlayacak.

Öte yandan iPhone X gibi modellerin fiyatlarının düşüp düşmeyeceği ya da ne kadar düşeceği de bir diğer soru işareti.

Milliyet’in haberine göre iPhone 11 serisi telefonların fiyatları şöyle olacak deniyor.. (Haber linki)

iPhone 11 128 GB 7.749 TL

iPhone 11 256 GB 8.599 TL

iPhone 11 Pro 512 GB 13.999 TL

iPhone 11 Pro Max 64 GB 11.999 TL

iPhone 11 Pro Max 256 GB 13.299 TL

iPhone 11 Pro Max 512 GB 14.999 TL

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme…

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Sercan Solmaz 👁‍🗨

Written by

oyun ve reklam müzikleri üreticisi, ses mühendisi, seslendirme ve kayıt teknolojileri eğitmeni me@sercansolmaz.com http://youtube.com/sercansolmaz

Her Şeyden Biraz

Müzikâl notlar, kültür ve sanat keşifleri, yaratıcı düşünme fikirleri ve güzel duyumları buraya bırakıyoruz…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store